homeaboutusprojectnewsdata


english

 
 
   

   
 
 

คืนอำนาจประชาชน ภูเก็ต(ต้อง)จัดการตนเอง (2)

ภูเก็ตโพสต์ ฉบับวันที่ 16 - 31 สิงหาคม 2555

แนวคิดภูเก็ตจัดการตนเองหรือในอดีตเรียกว่าภูเก็ตปกครองตนเอง มีการพูดถึงไม่ต่ำว่า 30 ปีมาแล้ว โดยเริ่มแรกเมื่อสภาจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมกันเสนอญัตติเข้าสู่สภาฯ “เรื่องภูเก็จกับการบริหารอิสระ”ในวันที่ 25 สิงหาคม 2525  มีการร่าง พ.ร.บ.บริหารราชการนครภูเก็ต โดย นายวีระ  มุสิกพงศ์ และนายถวิล  ไพรสณฑ์   และการสัมมนาเรื่องรูปแบบการปกครองภูเก็ตที่ควรจะเป็นในอนาคต โดย โครงการวิทยาลัยการเมือง สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมกับ สภาจังหวัดภูเก็ต หอการค้าจังหวัดภูเก็ต เทศบาลเมืองภูเก็ต วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2536  เสนอให้เป็นภูเก็ตมหานคร

และแนวคิดภูเก็ตจัดการตนเองเริ่มก่อตัวอีกครั้ง ปลายเดือนตุลาคม 2554 โดยการรวมตัวกันของพ่อค้า นักธุรกิจ นักกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม สื่อมวลชนท้องถิ่น นักวิชาการ มาแลกเปลี่ยนมุมมอง ความคิด และจัดตั้งเป็นคณะทำงานภาคประชาชนขับเคลื่อนภูเก็ตจังหวัดจัดการตนเอง

เมื่อความคิดบ่มจนได้ที่ จึงได้เวลาการขับเคลื่อนไปสู่ “ภูเก็ตจัดการตนเอง” กระจายอำนาจคืนให้กับประชาชน วันที่ 24 มิถุนายน วันแห่งการเริ่มเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ภูเก็ต

อดิศักดิ์  อัคสินธวังกูร ประธานชมรมภูเก็ตสุขพัฒนาและเป็นหนึ่งในคณะทำงานภาคประชาชนขับเคลื่อนภูเก็ตจังหวัดจัดการตนเอง แสดงทัศนะเรื่องภูเก็ตจัดการตนเองว่า “เราต้องพูดความจริง ไม่ใช่เพ้อฝัน เป็นอุดมคติ มีโอกาสเกิดขึ้นได้ ตอนนี้ประชาชนไม่มีสิทธิเสนอความต้องการ ประชาชนในจังหวัดไม่สามารถสร้างภาพของจังหวัดพึงประสงค์ได้ ทุกวันนี้ยุทธศาสตร์เป็นของส่วนกลาง จึงทำให้หน่วยงานภูมิภาคหลายแห่งเป็นอุปสรรคต่อความเจริญก้าวหน้า ผาสุขของประชาชน ถึงเวลาแล้วที่ชาวภูเก็ตจะต้องจัดการตนเอง โดยเราจะมีสภาพลเมืองภูเก็ต เราจะแก้ไขปัญหาได้ดีกว่าปัจจุบัน มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนายั่งยืน ขับเคลื่อนให้เกิดความถูกต้องได้ ดำเนินการและแก้ปัญหาได้ตรงจุด ตรงความต้อการของชาวภูเก็ตเอง”

            วันที่ 24 มิถุนายน ที่ผ่านมาจึงเป็นวันแห่งเปลี่ยนแปลงภูเก็ต  พลเมืองภูเก็ตประกาศเจตนารมณ์อย่างชัดแจ้งว่าจะร่วมกันผลักดันให้ภูเก็ตจัดการตนเอง โดยมีข้อเรียกร้อง 3 ข้อ คือ ประการแรกรัฐต้องเร่งสร้างกลไกการถ่ายโอนอำนาจให้แก่จังหวัดภูเก็ต  รัฐจะต้องเร่งจัดสรรงบประมาณมาให้เพียงพอกับการพัฒนาและแก้ปัญหาต่าง ๆ ของจังหวัดภูเก็ต และสุดท้ายรัฐต้องให้พลเมืองทุกภาคส่วนในภูเก็ตโดยคณะกรรมการภูเก็ตจัดการตนเองร่วมตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาและแก้ปัญหาเพื่อให้จังหวัดภูเก็ตน่าอยู่ยั่งยืน

            นี่คือการประกาศเจตนารมณ์ของพลเมืองภูเก็ต รัฐส่วนกลางโปรดได้ยินและตระหนัก

            “การรวมศูนย์อำนาจ” นั้นดีและเหมาะสมในยุค พ.ศ.2475  แต่ว่าวันนี้ ปี 2555  สิ่งที่เหมาะสมที่สุดคือ ต้องคืนอำนาจให้ “ภูเก็ตจัดการตนเอง”  เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น

สุจารี  ไชยบุญ  E-mail : sujaree.c@gmail.com
องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน

 
 
องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน (ARR) 24/28 หมู่ 1 ถนนศักดิเดช  ต.วิชิต อ. เมือง จ.ภูเก็ต 83000  
โทรศัพท์/โทรสาร 076-393458    Email: