homeaboutusprojectnewsdata


english

 
 
   

   
 
 
 

ที่ยม.5/2550                                                                    ศูนย์ประชาคมหมู่บ้าน ซ.ท่าแพ หมู่ 3   
บ้านย่าหมี ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว
จ.พังงา

วันที่  30  มกราคม  2550

เรื่อง     ขอปรึกษาหารือและติดตามคดีพิเศษ  กรณีที่ดินชายฝั่งทะเลและที่ดินเอกชนบริเวณหาดคลองสน  บ้านย่าหมี  หมู่ที่  3  ต.เกาะยาวใหญ่  อ.เกาะยาว  จ.พังงา

เรียน    อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

            ตามที่ชุมชนบ้านย่าหมี หมู่ที่ 3  ต.เกาะยาวใหญ่  อ.เกาะยาว  จ.พังงา  ได้ยื่นหนังสือร้องทุกข์ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  ปลัดกระทรวงยุติธรรม  และอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ  ประมาณเดือนสิงหาคม  2549  เรื่องขอให้ตรวจสอบที่ดินชายฝั่งและที่ดินเอกชนบริเวณหาดคลองสน  บ้านย่าหมี หมู่ที่  3   ต.เกาะยาวใหญ่  อ.เกาะยาว  จ.พังงา   ทราบว่าทางกรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับเรื่องดังกล่าวให้เป็นคดีพิเศษเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  โดยได้มีเจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริง  และในสถานการณ์ปัจจุบัน  ชาวบ้านย่าหมี  ได้รับทราบข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบเอกสารของอนุกรรมการสิทธิ์ในทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ว่า  ทางสำนักงานขนส่งทางน้ำที่  5  สาขาพังงา  ได้ออกใบอนุญาตก่อสร้างจำนวน  4  ฉบับ  ให้แก่บริษัท  นาราชา  จำกัด  ในการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือ  เขื่อนกันคลื่น  ขุดลอกทรายร่องน้ำและโป๊ะเทียบเรือ (พอนทูน) ตามมติของคณะทำงานตรวจสอบผลกระทบสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจังหวัดพังงา  ซึ่งเป็นคณะทำงานที่แต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา  ตามคำสั่งจังหวัดพังงาที่  2088/2548  ทางชุมชนบ้านย่าหมี  ได้ตั้งข้อสังเกตว่า  การพิจารณาของคณะทำงานตรวจสอบฯละเลยความคิดเห็นและ ผลกระทบต่อวิถีชีวิตชุมชนอย่างรุนแรงและทรัพยากรชายฝั่งทะเล  อันเป็นทรัพย์สมบัติของชาติ  ซึ่งสาเหตุอาจจะมาจากการโดนครอบงำของอิทธิพลและการรับสินบนภายในของคณะทำงานฯ   จากการบอกกล่าวผ่านสื่อมวลชนของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา 

ดังนั้นทางชุมชนบ้านย่าหมีจึงขอรับทราบความก้าวหน้าในการดำเนินการคดีพิเศษและขอปรึกษาหารือการรับเป็นคดีพิเศษ ต่อเนื่องจากการพิจารณาออกใบอนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำของสำนักงานขนส่งทางน้ำที่  5  สาขาพังงา  และคณะทำงานตรวจสอบผลกระทบสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจังหวัดพังงา  ที่ส่อไปในทางมิชอบและขาดการมีส่วนร่วมของชุมชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและรับทราบแก้ไขปัญหาเร่งด่วน

ขอแสดงความนับถือ

   นายอนุพงศ์  อาสาราษฎร์                                                        นายจรูญ  หยั่งทะเล 
(  นายอนุพงศ์  อาสาราษฎร์  )                                                  (  นายจรูญ  หยั่งทะเล  )
สมาชิกสภาจังหวัดพังงา                                               คณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านย่าหมี

  นายเกษม  หยั่งทะเล                                                                               นายสมนึก   ชำนินา 
(  นายเกษม  หยั่งทะเล  )                                                          (  นายสมนึก   ชำนินา  )
ผู้นำศาสนา  บ้านย่าหมี                                                          ตัวแทนชุมชนบ้านย่าหมี

 

 
 
องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน (ARR) 24/28 หมู่ 1 ถนนศักดิเดช  ต.วิชิต อ. เมือง จ.ภูเก็ต 83000  
โทรศัพท์/โทรสาร 076-393458    Email: