homeaboutusprojectnewsdata


english

 
 
   

   
 
 
 

ที่ พง 75001/                                                                                                        องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยาวใหญ่
อ.เกาะยาว จ.พังงา  82160
1   มีนาคม  2550

เรื่อง       แจ้งเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร

เรียน       ผู้จัดการบริษัทนาราชา  จำกัด
อ้างถึง    ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเลขที่ 9/2549
สิ่งที่ส่งมาด้วย      1. สำเนากฎหมายกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2544         จำนวน  1  ชุด
2. สำเนากฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2549 จำนวน 1 ชุด           

                ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยาวใหญ่ได้ออกใบอนุญาติก่อสร้างอาคารเลขที่ 9/2549 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม  2549  ให้บริษัทนาราชา  จำกัด  ทำการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็นท่าเทียบเรือและทางเดินเชื่อม ณ.หาดคลองสน  หมู่ 3 บ้านย่าหมี นั้น

เนื่องจากการพิจารณาออกใบอนุญาตดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยาวใหญ่ได้พิจารณาตามกฎกระทรวงมหาดไทย  เรื่องกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่อำเภอคุระบุรี   อำเภอตะกั่วป่า  อำเภอท้ายเหมือง อำเภอเมืองพังงา   อำเภอทับปุด  อำเภอตะกั่วทุ่ง และอำเภอเกาะยาว  จังหวัดพังงา  พ.ศ.  2544 ข้อ 2  (ก) อนุ (2)  แต่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ในบริเวณพื้นที่ที่ได้รับธรณีพิบัติภัย จังหวัดกระบี่  จังหวัดตรัง จังหวัดพังงา  จังหวัดภูเก็ต  จังหวัดระนอง และจังหวัดสตูล  พ.ศ. 2549  ข้อ 7  (1)  อนุ(ก)  ซึ่งกฎกระทรวงทั้ง 2 มีความขัดแย้งกันอยู่ไม่ชัดเจน

                ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยาวใหญ่ จึงขอเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าว  และจะรอให้มีความชัดเจนระหว่างกฎกระทรวงทั้ง 2  ก่อน  จึงจะแจ้งให้บริษัทมายื่นขออนุญาตใหม่

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                                                                                                                  ขอแสดงความนับถือ

                                                                                                                (นายประหยัด  ศรีสมุทร)

สำนักปลัด
โทร  081-968-0386

 
 
องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน (ARR) 24/28 หมู่ 1 ถนนศักดิเดช  ต.วิชิต อ. เมือง จ.ภูเก็ต 83000  
โทรศัพท์/โทรสาร 076-393458    Email: