homeaboutusprojectnewsdata


english

 
 
   

   
 
 
 

ที่พิเศษ/2550                                                                                        ศูนย์ประชาคมหมู่บ้าน ซ.ท่าแพ หมู่ 3   
บ้านย่าหมี ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว
จ.พังงา
6  สิงหาคม  2550

เรื่อง           ขอให้ตรวจสอบและดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลและบริษัทเอกชนที่บุกรุกที่ดินสาธารณะ และพื้นที่ป่าสงวน ป่าไม้ถาวรแห่งชาติ  บ้านย่าหมี หมู่ที่3  และบริเวณใกล้เคียง  อ.เกาะยาว จ.พังงา
เรียน           อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
สิ่งที่ส่งมาด้วย           ภาพถ่ายบริเวณพื้นที่ป่าต้นน้ำถูกบุกรุก

ตามที่ชุมชนบ้านย่าหมี หมู่ที่ 3 ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงาได้ร้องทุกข์ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ  (ดีเอสไอ)   กระทรวงยุติธรรม  เพื่อให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ของชุมชนบ้านย่าหมีและชาวประมงพื้นบ้านรอบอ่าวพังงา  ในการใช้วิถีชีวิตแบบพอเพียงและความยั่งยืนถึงลูกหลานในอนาคต  ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาชาวบ้านย่าหมีและชาวประมงพื้นบ้านรอบอ่าวพังงา  ขอขอบคุณในการดำเนินการแก้ไขปัญหาให้สัมฤทธิ์ผลในระดับหนึ่ง  ซึ่งทำให้พวกเราเชื่อมั่นและศรัทธาว่ายังมีหน่วยงานภาครัฐที่ใช้หลักธรรมาภิบาลและปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติและแผ่นดิน ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างต่อเนื่องในยุคที่ข้าราชการประจำ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปล่อยเกียร์ว่าง เอาหูไปนา เอาตาไปไร่ หรือมีเพียงแต่ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ว่า “ชาวพังงารักษ์ป่า รักษ์ทะเล”  วันนี้พื้นที่ชุมชนบ้านย่าหมีและบริเวณใกล้เคียง ยังคงมีและได้ถูกแอบอ้างว่ามีเอกสารสิทธิ์ที่ดินครอบครองบริเวณชายหาดสาธารณะคลองสนและพื้นที่ป่าต้นน้ำ (ป่าสงวนแห่งชาติและป่าไม้ถาวรแห่งชาติ) ในบริเวณชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง โดยกลุ่มบุคคลและบริษัทเอกชนได้เข้าไปบุกรุกแผ้วถางและปรับเปลี่ยนสภาพพื้นที่ ให้เป็นสวนกล้วย สวนมะพร้าว และสวนดอกไม้ (ที่ส่วนบุคคล)  ทางชุมชนจึงขอให้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ  (ดีเอสไอ)  กระทรวงยุติธรรม ดำเนินการตรวจสอบและดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลและบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องต่อไปให้ถึงที่สุด 

                สุดท้ายนี้ชาวบ้านย่าหมีและชาวประมงพื้นบ้านรอบอ่าวพังงา ขอส่งขวัญและกำลังใจให้กับ     ผู้ปฏิบัติหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  (ดีเอสไอ)   กระทรวงยุติธรรมและผู้บริหารระดับนโยบาย ในการแก้ไขปัญหาให้เป็นบรรทัดฐานของประเทศชาติสืบไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสามารถ  งานแข็ง)
ผู้อาวุโสชุมชนบ้านย่าหมี

(นายสมนึก  ชำนินา)                                                               (นางวิไล  เพชรยะวา)
แกนนำชุมชน                                                                            แกนนำชุมชน

          

 
 
องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน (ARR) 24/28 หมู่ 1 ถนนศักดิเดช  ต.วิชิต อ. เมือง จ.ภูเก็ต 83000  
โทรศัพท์/โทรสาร 076-393458    Email: