homeaboutusprojectnewsdata


english

 
 
   

   
 
 
 

ที่พิเศษ/ 2550                                                                                   ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่  7  บ้านยามู   ต.ป่าคลอก         
อ.ถลาง  จ.ภูเก็ต

6   สิงหาคม    2550

เรื่อง       ขอให้ตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้บุกรุกและครอบครองทางสาธารณะ หมู่ 7 บ้านยามู
เรียน       อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
สิ่งที่ส่งมาด้วย   จำนวน  2  ฉบับ

  1. เอกสารหลักฐานเส้นทางสาธารณธประโยชน์ ตามโครงการ ก.ส.ช. ปี 2526-2527 ต.ป่าคลอก  อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
  2. ภาพถ่ายการเปลี่ยนแปลงสภาพเส้นทางสาธารณธประโยชน์  1 ชุด

                ด้วยชาวบ้านยามู  คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านยามู หมู่ที่ 7  ต.ป่าคลอก  อ.ถลาง จ.ภูเก็ต  เป็นชุมชนมุสลิม   แต่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงหรืออาชีพที่ต้องอาศัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  ทำการประมงมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษ   มีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายมาช้านาน     จนกระทั่งต่อมาบริษัท   เดอะยามู  จำกัด   ซึ่งเป็นบริษัทของชาวต่างชาติที่ได้เข้ามาลงทุนก่อสร้างบ้านพักตากอากาศเพื่อขายให้กับผู้สนใจ  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ  พร้อมกับมีแผนในการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น การสร้างมารีน่าเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับบ้านพักตากอากาศ  พร้อมกันนั้นโครงการนี้ยังได้ปิดกั้นเส้นทางสาธารณะประโยชน์ ซึ่งชุมชนยามูและชุมชนใกล้เคียงหรือคนทั่วไปใช้ในการลงทะเลเพื่อทำการประมงหรือพักผ่อน มาตั้งแต่ดั้งเดิม  ปัจจุบันบริษัทฯได้อ้างสิทธิที่ดินและเปลี่ยนแปลงทางสาธารณะประโยชน์       ทำให้ไม่สามารถใช้เส้นทางเส้นเดิมได้    ที่ผ่านมาชุมชนบ้านยามูได้ร้องเรียนให้ทางที่ดินอำเภอถลาง และ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้เข้ามาดำเนินการตรวจสอบแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขใดๆทั้งสิ้น     ชุมชนเห็นว่าการดำเนินการของข้าราชการในพื้นที่และนักการเมืองท้องถิ่นมีความล่าช้าและมีอุปสรรคที่ไม่เอื้อต่อการตรวจสอบ  จึงขอให้ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้บุกรุกและครอบครองทางสาธารณะประโยชน์ รวมทั้งการก่อสร้างผนังกั้นคลื่นที่รุกล้ำชายหาดสาธารณะ ของบริษัท   เดอะยามู  จำกัด   โดยนายเอียน ไมเคิลชาร์ล เฮนรี่

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการตรวจสอบและดำเนินคดี

                                                                                ขอแสดงความนับถือ

 

 (นายอนุสรณ์  สมบูรณ์)                           (นายธนาศักดิ์  ฤทธิ์รักษา)                 (นายสมเดช  ดำริอนุสรณ์)
ผู้ใหญ่บ้านบ้านยามู หมู่ 7                        คณะกรรมการหมู่บ้าน                                 ผู้อาวุโสหมู่บ้านยามู

 
 
องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน (ARR) 24/28 หมู่ 1 ถนนศักดิเดช  ต.วิชิต อ. เมือง จ.ภูเก็ต 83000  
โทรศัพท์/โทรสาร 076-393458    Email: