homeaboutusprojectnewsdata


english

 
 
   

   
 
 
 

คำประกาศ
พันธะสัญญาร่วมเครือข่ายองค์กรชุมชน  องค์กรพัฒนาเอกชนและพันธมิตร
“  จักรปกป้องสิทธิชุมชน  สิทธิประชาชน  ”

พี่น้องเครือข่ายองค์กรชุมชน  องค์กรพัฒนาเอกชนและมวลมิตร  ที่รักทั้งหลาย

            ในดินแดนห่างไกลกลางอ่าวพังงา  บนแผ่นดินที่เรียกว่า  เกาะยาวน้อยและใหญ่  ได้เกิดกระบวนการฉ้อฉลฮุบทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นสาธารณะส่วนรวมและใช้ประโยชน์ร่วมกันของชุมชน  เป็นของส่วนตนโดยอ้างสิทธิปัจเจกบุคคล  อ้างสิทธิกฎหมายโดยมิชอบ  ละเมิดและกระทำการรุกทำลายสิทธิชุมชน  วัฒนธรรมอันดีในการใช้และจัดการทรัพยากรอย่างเลวร้าย

ที่บ้านย่าหมีซึ่งเป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมแห่งหนึ่งบนเกาะยาวใหญ่  องค์กรชุมชนและพันธมิตรได้ลุกขึ้นตรวจสอบการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติอันเป็นทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน  ตามสิทธิอันชอบธรรมโดยธรรมชาติและรองรับโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทั้งฉบับก่อนหน้า และฉบับที่บังคับใช้ในปัจจุบัน  จนกลายเป็นคดีความที่น่าอับอายขึ้น

ผู้ที่ลุกขึ้นปกป้องสิทธิชุมชนพิทักษ์แผ่นดินเกิด  กำลังถูกดำเนินคดีในขณะที่ผู้บุกรุกและกระทำผิดกฎหมายกระทำผิดจารีตประเพณี  ทำลายทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นกลับลอยนวล

พี่น้องที่รักทั้งหลาย  ปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นในแผ่นดินนี้เป็ฯอยุติธรรมที่เราจักต้องร่วมตรวจสอบติดตาม  ทำความจริงให้ปรากฎ  หากเราทั้งหลายปล่อยให้การละเมิดสิทธิชุมชน ทำลายจารีตศีลธรรมอันดีของชุมชน  เป็นทั้งที่ปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องปราศจากพฤติกรรมเลวร้ายเช่นนี้จะเป็นเหมือนมะเร็งร้ายที่ลุกลามไปทั้งแผ่นดินไปถึงบ้านของเรา  ไปถึงชุมชนของเราและหากปล่อยให้เรื้อรังนั้นจะเติบโตงอกงามแม้กระทั่งในหัวใจของลูกหลายเรา

พี่น้องทั้งหลาย  แม้เราทั้งหลายเป็นเพียงคนเล็กๆในสังคมกว้างใหญ่  แต่เรจักต้องเป็นเสมือนหอกดาบที่แหลมคมคอยทิ่มแทงตรวจสอบ  ไม่ละเลยความชอบธรรมถูกต้อง   ต้องกลายเป็นกระแสใหญ่ในวันหน้า  การรวมตัวกันของเราในวันนี้เป็นนิมิตรหมายที่ดีที่เราทั้งหลายจะได้ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน  ดังนี้

  1. พวกเราองค์กรชุมชน  องค์กรพัฒนาเอกชนและมวลมิตรจะร่วมกันติดตาม  ตรวจสอบ  กรณีที่เกิดขึ้นบนเกาะยาว  เสมือนว่าเป็นปัญหาเราเอง
  2. เราจะต้องจับมือกันเพื่อพิทักษ์สิทธิชุมชน  ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ  เมื่อใดก็ตามที่มีการละเมิด  ทำลายสิทธิชุมชนเกิดขึ้นในท้องที่ของมวลมิตร  เราจะร่วมกันปกป้อง  ร่วมสู้ให้สุดกำลัง

ขอความสันติสุข  สมานฉันท์  จงบังเกิดขึ้นแด่มิตรของเรา

 

องค์กรชุมชนบ้านย่าหมี และอำเภอเกาะยาว

เครือข่ายชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดพังงา

สมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านภาคใต้

เครือข่ายองค์กรชุมชนรักเทือกเขาบรรทัด

องค์กรชุมชนบ้านแหลมป้อม  บ้านน้ำเค็ม  จังหวัดพังงา

เครือข่ายสิทธิคนจนพัฒนาภูเก็ต

องค์กรชุมชนบ้านกู้กู

องค์กรชุมชนบ้านทับยาง

 
 
องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน (ARR) 24/28 หมู่ 1 ถนนศักดิเดช  ต.วิชิต อ. เมือง จ.ภูเก็ต 83000  
โทรศัพท์/โทรสาร 076-393458    Email: