homeaboutusprojectnewsdata


english

 
 
   

   
 
 
 

21 โครงการผ่านแวดล้อมภูเก็ต  

จากหนังสือพิมพ์เสียงใต้ วันที่  19 ต.ค. 2552

คณะกรรมการฯ พิจารณาสิ่งแวดล้อมภูเก็ตผ่านรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น จำนวน 23 โครงการจาก 31 โครงการ

เมื่อวันที่ 19 ต.ค.ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายวิชัย ไพรสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้กล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 7/2552 โดยมีคณะกรรมการฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วม แต่เนื่องจากผู้ว่าราชการติดราชการด่วนจึงได้มอบหมายให้ รศ.สมชาย สกุลทัพ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตหนึ่งในคณะกรรมการผู้ชำนาญฯ เป็นประธานในที่ประชุมแทน
สำหรับการประชุมในครั้งนี้ สืบเนื่องจากทางคณะกรรมการชำนาญการฯ ครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2552 ได้มีมติให้นำโครงการที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการชำนาญฯ ชุดเก่าในคราวการประชุมครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2552 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหมดวาระและยังไม่มีการแต่งตั้งใหม่ ทำให้ไม่ครบองค์ประกอบ รวมทั้งจากการสอบถามไปยังสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้ชี้แจงว่าผลการประชุมที่ไม่ครบองค์ประกอบนั้นไม่มีผลทางกฎหมาย ดังนั้นจึงได้นำโครงการที่เข้าสู่การพิจารณาในครั้งนั้นมาพิจารณาใหม่จำนวน 31 โครงการ แบ่งเป็นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จำนวน 8 โครงการ รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น จำนวน 23 โครงการ และโครงการสืบเนื่องเพื่อพิจารณาจำนวน 3 โครงการ

ทั้งนี้ผลจากการประชุมทางคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ได้ให้ความเห็นชอบ การจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นทั้ง จำนวน 23 โครงการ มีมติรับทราบการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการโรงแรมบุณฑริกา วิลล่า ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.เชิงทะเล อ. ถลาง โครงการจัดสรรที่ดินพนาสนธิ์ เรสซิเด้นท์ จำนวน 299 แปลง ตั้งอยู่บริเวณซอยปุ้นเถ้ากง ถ.วิชิตสงคราม อ.เมืองภูเก็ต และโครงการจัดสรรที่ดินศุภรักษ์ ป่าตองฮิลล์ จำนวน 44 แปลง ตั้งอยู่บริเวณ ถ.ทางหลวงแผ่นดิน สายกะทู้-ป่าตอง อ.กะทู้

คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ได้ให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จำนวน 5 โครงการ ส่วนที่เหลือ 3 โครงการยังไม่ให้ความเห็นชอบ ประกอบด้วย โครงการศรีสุชาติแกรนด์วิว 5 ตั้งอยู่ ม.6 ถ.สามัคคี ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต โดยให้ไปจัดทำเล่มรายงานใหม่ เนื่องจากมีการเพิ่มที่ดินจากเดิมอีก 9 ไร่ โครงการ The Green Place จำนวน 1,407 ห้องพัก ตั้งอยู่ ถ.เอกวานิช ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต ให้ไปสำรวจทางธรณีวิทยา และโครงการโรงแรม ทัช เอ็กโซติก้า รีสอร์ท แอนด์สปา ตั้งอยู่ ม. 3 บ้านเกาะโหลน ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต

 
 
องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน (ARR) 24/28 หมู่ 1 ถนนศักดิเดช  ต.วิชิต อ. เมือง จ.ภูเก็ต 83000  
โทรศัพท์/โทรสาร 076-393458    Email: