homeaboutusprojectnewsdata


english

 
 
   

   
 
 
 

ชาวประมงเจ้ยเคยยื่นหนังสือผู้ว่าฯพังงาขอให้ออกประกาศจังหวัด

รายงานข่าวจากพื้นที่

ตามหนังสือจากสำนักงานประมงจังหวัดพังงา ที่พง0006/ว/5418 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552 เรื่องความเดือดร้อนของกลุ่มชาวประมงจับกุ้งเคยฝั่งทะเลอันดามัน  แจ้งมาว่าจากการพิจารณาของกรมประมงพบว่าบริเวณชายฝั่งทะเลเป็นแหล่ง ซึ่งมีสัตว์น้ำนานาชนิดวางไข่และอาศัยเลี้ยงตัวเพื่อการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำในวัยอ่อน  ชาวประมงได้อาศัยเครื่องมือเคลื่อนที่ขนาดเล็กโดยใช้แรงงานคนประกอบอาชีพ  ต่อมาได้มีชาวประมงใช้เครื่องมืออวนลากและอวนรุนเข้าไปทำการประมงเป็นจำนวนมาก เป็นการทำลายทรัพยากรสัตว์น้ำวัยอ่อนซึ่งเป็นสัตว์น้ำที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้ออกประกาศกระทรวงเกษตรฉบับลงวันที่  20  กรกฎาคม  2515  เพื่อห้ามใช้เครื่องมืออวนลากชนิดมีถุง  และเครื่องมืออวนรุน  ละวะ  ชิบหรือรุนกุ้งเคยหรืออวนถุงทุกชนิดและทุกขนาด  ที่ใช้เครื่องยนต์ทุกชนิดทำการประมง  ไม่ว่าวิธีการใดๆเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำมิให้ถูกทำลายมากเกินควร  โดยใช้บังคับในพื้นที่ชายฝั่งทะเลทุกจังหวัด  และต่อมาได้พิจารณาเห็นว่าทะเลบริเวณอ่าวพังงาในท้องที่จังหวัดพังงา  ภูเก็ตและกระบี่  มีเกาะต่างๆ อยู่มาก  มีปะการังอุดมสมบูรณ์  จึงเป็นแหล่งซึ่งมีสัตว์น้ำนานาชนิดวางไข่และอาศัยเลี้ยงตัวเพื่อการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำวัยอ่อน  และได้มีชาวประมงใช้เครื่องมืออวนลาก  และอวนรุน  เข้าไปทำประมงบริเวณดังกล่าวจำนวนมาก  ทำให้มาตรการที่ใช้อยู่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ  จึงได้ออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฉบับลงวันที่  15  ธันวาคม 2541  ออกมาใช้บังคับเพิ่มเติมให้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น  ในกรณีของอวนรุนเคย  กรมประมงได้ศึกษาทางวิชาการพบว่าสัตว์น้ำที่จับได้นอกจากเคยแล้วยังมีสัตว์น้ำอื่นๆปนอยู่ด้วย  ดังนั้น  การผ่อนผันใช้เครื่องมือเจ้ยกุ้งเคยความกว้างไม่เกิน 3.50  เมตรและมีความยาวของคันจากผิวน้ำจดปลายไม่เกิน  5  เมตร  ประกอบกับเรือยนต์ความยาวไม่เกิน  6.50  เมตร  เครื่องยนต์ไม่เกิน  400  ซีซีหรือ 13  แรงม้า  ทำการประมงแบบช้อนเคยตักเดินหน้าไม่เกิน  5  เมตร  จึงเป็นการขัดต่อประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดังกล่าวอย่างชัดเจนและไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ

เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 52 เวลา 10.00 น.   ตัวแทนเครือข่ายชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดพังงา จำนวน 10 คน เดินทางไปยื่นหนังสือถึงนายเยี่ยมสุริยา  พาลุสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา  เรื่อง ความเดือดร้อนของชาวประมงอวนช้อนกุ้งเคย  เนื่องจากเครื่องมืออวนช้อนกุ้งเคยหรือในภาษาท้องถิ่นเรียกว่า การเจ้ยเคยมีลักษณะคล้ายกับเครื่องมืออวนรุน ซึ่งขัดกับประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทางกลุ่มชาวประมงอวนช้อนกุ้งเคยมีข้อเสนอและทางออก พร้อมมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา  โดยขอให้ออกเป็นประกาศจังหวัดพังงารับรองการทำประมงอวนช้อนกุ้งเคย  โดยกำหนดการทำประมงอวนช้อนกุ้งเคยมีรายละเอียด  ดังนี้ 1.คันช้อนกุ้งยาวจากระดับน้ำทะเลลงไปไม่เกิน  6  เมตร 2.ปากอวนกว้างไม่เกิน  4  เมตร  3.ให้มีการควบคุมเรือที่ทำอวนช้อนกุ้งเคยโดยจะต้องให้จดทะเบียนเรือปีละ 1 ครั้ง  4..กำหนดระยะเวลาในการทำประมงอวนช้อนกุ้งเคยจากเดือนกันยายน  -  มกราคม  5.ให้ตีความหมายคำว่ารุนกับคำว่าช้อนใหม่

นายบัณฑิต  หลีบำรุง  ชาวประมงอวนช้อนกุ้งเคยบ้านในไร่ ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา กล่าวว่า  การทำอวนช้อนกุ้งเคยอยู่ทางฝั่งทิศตะวันตกของจังหวัดพังงา  คือ  อำเภอตะกั่วทุ่งและอำเภอท้ายเหมือง  มีความลาดชัน ระดับน้ำทะเลค่อนข้างลึก  การออกจับกุ้งเคยจำเป็นจะต้องใช้เรือขนาดเล็กท้องแบนเท่านั้น  อุปกรณ์เครื่องมือจะมีความคล้ายกับเรืออวนรุน  เมื่อมองเห็นกลุ่มกุ้งเคยจึงทำการช้อนกุ้งเคยขึ้นมา  ไม่ได้รุนเหมือนกับเรืออวนรุนตามที่เข้าใจ  และช่วงเวลาที่จับจะจับกุ้งเคยเฉพาะตอนกลางวัน อยากให้หน่วยงานประมงมาทำวิจัยจะได้ทราบความจริงว่าไม่มีผลกระทบกับทรัพยากรชายฝั่งแต่ประการใด

ส่วนทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้รับเรื่องไว้และ จะประสานงานกับทางสำนักงานประมงจังหวัดและอำเภอท้ายเหมืองต่อไป

 
 
องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน (ARR) 24/28 หมู่ 1 ถนนศักดิเดช  ต.วิชิต อ. เมือง จ.ภูเก็ต 83000  
โทรศัพท์/โทรสาร 076-393458    Email: