homeaboutusprojectnewsdata


english

 
 
   

   
 
 
 

ภูเก็ตจ้างบริษัทที่ปรึกษา 4.6 ล.ทำแผนแม่บทพัฒนาท่องเที่ยว 5 ปี

ผู้จัดการ วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2552

             ศูนย์ข่าวภูเก็ต -สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ตใช้งบพัฒนาจังหวัด 4.6 ล้านบาท จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผ่นแม่บทพัฒนาการท่องเที่ยวภูเก็ต 5 ปี ใช้เป็นแผนปฎิบัติให้หน่วยงานต่างๆใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท่องเที่ยวไปในทิศทางเดียวกัน นายบัวยัญ สุวรรณมณี ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า จากการที่จังหวัดภูเก็ตได้ใช้งบประมาณพัฒนาจังหวัดภูเก็ตปีงบประมาณ 2552 ที่ผ่านมา จำนวน 4.6 ล้านบาท ว่าจ้างบริษัท พิสุทธิ์เทคโนโลยี จำกัด

ทำการศึกษาโครงการศึกษาเพิ่มศักยภาพรองรับการท่องเที่ยวของภูเก็ตโดยเริ่มศึกษามาตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน-19 พฤศจิกายน 2552 นี้ ทั้งนี้ เพื่อจัดทำเป็นแผนแม่บทการพัฒนาการท่องเที่ยวของภูเก็ต และแผนปฎิบัติการในการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตในระยะเวลา 5 ปีจากนี้ ว่าจะต้องดำเนินการอะไรอย่างไร

นายบัวยัญกล่าวเพิ่มว่า สำหรับการศึกษาเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวของภูเก็ตนั้น ทางบริษัทที่ปรึกษาได้รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในภูเก็ตมาแล้ว 2 ครั้ง ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนสรุปการจัดทำร่างแผนแม่บทการพัฒนาการท่องเที่ยวของภูเก็ตซึ่งจะแล้วเสร็จเป็นแผนแม่บทในเดือน พ.ย.นี้โดยจะใช้แผนดังกล่าวเป็นคู่มือให้หน่วยงานต่างๆใช้เป็นการปฏิบัติการในการพัฒนาการท่องเที่ยวของภูเก็ตให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งจะมีการจัดลำดับความสำคัญในการพัฒนาอะไรก่อนหลัง

สำหรับการศึกษาตามโครงการศึกษาเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวของภูเก็ตนั้น จะมีการศึกษาครอบคลุมในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของภูเก็ตใน 5 ปีจากนี้ การเตรีมความพร้อมการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยว

 
 
องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน (ARR) 24/28 หมู่ 1 ถนนศักดิเดช  ต.วิชิต อ. เมือง จ.ภูเก็ต 83000  
โทรศัพท์/โทรสาร 076-393458    Email: