homeaboutusprojectnewsdata


english

 
 
   

   
 
 
 

อบรมเยาวชนเรื่อง จีพีเอส และร่วมสำรวจป่าชายเลนฯ บ้านป่าคลอก

14 พ.ย. 52

เมื่อวันที่14 พ.ย. 52 เวลา 10.00 น. ที่ศูนย์อนุรักษ์และเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บ้านป่าคลอก  องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน (ARR) จัดกิจกรรมศึกษาและสำรวจพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ ในบริเวณป่าชายเลนชุมชนเฉลิมพระเกียรติบ้านป่าคลอก และวิธีการใช้เครื่องมือหาพื้นที่ หรือที่เรียกว่า โกลบอล์ โพสซิชันนิ่ง ซิสเต็ม หรือ จีพีเอส ร่วมกับ เยาวชนบ้านป่าคลอก จำนวน 3 คน และนักศึกษา โปรแกรมการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จำนวน 4 คน โดยมีวิทยากร 2 คน คือ 1.นายดนัย ยาดี 2.นายพิทยา ยาดำ จากองค์การความร่วมมือฯ มาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ จีพีเอส

ในขั้นแรกวิทยากรได้แนะนำการใช้และการอ่านเครื่อง จีพีเอส โดยสอนการเขียนค่า และนำค่าที่ได้มาเขียนลงในกระดาษที่มีตาราง ในกระดาษมีการเขียนค่าละติจูด และค่าลองติจูดไว้ก่อนเพื่อจะได้ลงพิกัดได้ถูกต้อง

หลังจากนั้น ให้เยาวชนและนักศึกษา มรภ. ลงพื้นที่ป่าชายเลนชุมชนฯ และจดบันทึกเกี่ยวกับพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ในบริเวณที่พบ และจดตำแหน่งค่า จีพีเอส โดยตัวอย่างที่พบได้แก่ พันธุ์พืช โกงกางใบเล็ก โกงกางใบใหญ่ โป่งแดง ปีปี เป็นต้น พันธุ์สัตว์  เช่น ปูก้ามดาบ ปลาตีน ปูแสม แม่หอบ หอยหลักควาย ลูกปลาโทง เป็นต้น

น.ส.อัจนา อรุณรัตน์ ปี 1 โปรแกรมการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กล่าวถึงผลสำรวจว่า “จากที่ได้ลงไปสำรวจป่าชายเลน พบว่ามีสัตว์น้ำหลากหลายชนิด ทำให้รู้จักพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่าชายเลนมากขึ้น และทราบถึงความความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนว่ามีความหลากหลายทางชีวภาพ”

ด.ช.จิรวัฒน์ คงสำโรง เยาวชนบ้านป่าคลอก ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับความรู้สึกที่ได้ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ว่า “รู้สึกสนุกที่ได้ทดลองใช้เครื่องมือ จีพีเอส และทราบถึงวิธีการอ่านและจดบันทึกที่สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปทำแผนที่ได้ด้วย”

 
 
องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน (ARR) 24/28 หมู่ 1 ถนนศักดิเดช  ต.วิชิต อ. เมือง จ.ภูเก็ต 83000  
โทรศัพท์/โทรสาร 076-393458    Email: