homeaboutusprojectnewsdata


english

 
 
   

   
 
 
 

ที่พิเศษ1/2551                                                                                 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่  7  บ้านยามู 
ตำบลป่าคลอก  อำเภอถลาง  จังหวัดภูเก็ต

12   มีนาคม   2551

เรื่อง   การติดตามการแก้ไขปัญหาทางสาธารณประโยชน์

เรียน  ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

สิ่งที่ส่งมาด้วย     1.  สำเนาหนังสือรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน  โดย

     คณะอนุกรรมการสิทธิในทรัพยากรน้ำ ชายฝั่ง แร่ และสิ่งแวดล้อม

                ด้วยชุมชนบ้านยามู  หมู่ที่  7  ตำบลป่าคลอก  อำเภอถลาง  จังหวัดภูเก็ต  ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนถึงจังหวัดภูเก็ต  วันที่ 20 กรกฎาคม 2550  เรื่องความเดือดร้อนเนื่องมาจากบริษัท เดอะยามู จำกัด ได้บุกรุกปิดทางสาธารณประโยชน์ที่ชาวบ้านและประชาชนทั่วไปใช้ในการสัญจรประกอบอาชีพและพักผ่อนไปยังชายฝั่งทะเล  ซึ่งการดำเนินงานของบริษัท เดอะยามู จำกัด  เป็นการพัฒนาที่ดินเพื่อปลูกสร้างที่อยู่อาศัย  บ้านพักตากอากาศ  (  วิลล่า  )  พร้อมกับมีที่จอดเรือยอร์ช  (  มารีน่า ) ส่วนตัวของลูกค้าที่ใช้บริการของโครงการฯ  ต่อมาเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2550  จังหวัดภูเก็ตได้มีคำสั่งจังหวัดภูเก็ตที่ 119/2550 แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาร้องเรียนปิดทางเข้า – ออก แหลมยามู เพื่อประสานความช่วยเหลือตามขั้นตอนแล้วรายงานผลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตทราบภายใน 15 วัน  โดยมีนายสมิทธิ์ ปาลวัฒน์วิไชย  รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  ประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนปิดทางเข้า – ออก บ้านยามู ได้สั่งการให้เชิญคณะกรรมการฯ ผู้แทนบริษัท เดอะยามู ผู้แทนชาวบ้าน เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ณ สถานที่ตั้งโครงการเดอะยามู ตำบลป่าคลอก  โดยมีข้อสรุปเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2550  ให้ราษฎรใช้แนวเส้นทางสัญจรเดิมและอนุคณะอนุกรรมการสิทธิในทรัพยากรน้ำ ชายฝั่ง แร่ และสิ่งแวดล้อม มีข้อเสนอให้จังหวัดภูเก็ต ดำเนินการให้บริษัท เดอะยามู จำกัด เปิดทางให้ทุกคนสามารถขึ้นจากและลงสู่ชายทะเลได้โดยสะดวกตามเส้นทางเดิม ทั้งนี้ ให้เริ่มดำเนินการภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงานฉบับนี้  ซึ่งในปัจจุบัน  ทางจังหวัดภูเก็ตยังมิได้ดำเนินการใดๆ  ชาวบ้านยามู  จึงขอให้ทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาและขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี้

ด้วยความเคารพและศรัทธา

 

( นายธนศักดิ์  ฤทธิ์รักษา )
แกนนำชุมชนบ้านยามู

 
 
องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน (ARR) 24/28 หมู่ 1 ถนนศักดิเดช  ต.วิชิต อ. เมือง จ.ภูเก็ต 83000  
โทรศัพท์/โทรสาร 076-393458    Email: