homeaboutusprojectnewsdata


english

 
 
   

   
 
 
 

ศูนย์อนุรักษ์ที่ 5 จัดสัมมนานำเสนอแผนยุทธศาสตร์  3 ปี
ร่วมกับเครือข่ายฯ จัดการทรัพยากร

18  ม.ค.53

เมื่อวันที่ 18  ม.ค.53 เวลา 09.30 น. ที่ห้องจามจุรี ร.ร.ภูเก็ตเมอร์ลิน ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 จ.ภูเก็ต  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และชุมชนชายฝั่ง ในการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามัน ครั้งที่ 17  โดยนายไพทูล แพนชัยภูมิ ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ฯที่ 5 จ.ภูเก็ต  กล่าวรายงาน และนายวรรณเกียรติ ทับทิมแสง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา การจัดสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและร่วมกันจัดทำแผนยุทธศาสตร์  3 ปี ตลอดจนกำหนดแนวทางความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามันอย่างยั่งยืน  โดยมีองค์กรร่วมจัดงานสัมมนาฯ ประกอบด้วยองค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน    มูลนิธิอันดามัน  มูลนิธิองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ  ตลอดจนตัวแทนภาคประชาชน ชุมชน ผู้นำ องค์กรพัฒนาเอกชน และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ 6 จังหวัดอันดามัน ประกอบด้วยกลุ่มประมงพื้นบ้าน กลุ่มอนุรักษ์ ประชาชนทั่วไป การสัมมนาจัดระหว่างวันที่ 18-19 ม.ค. โดยมีผู้สนใจเข้าร่วม 200 คน

ในการนำเสนอปัญหาสถานการณ์ทรัพยากรชายฝั่งเริ่มจาก จ.สตูลมีปัญหาเรื่องอวนลาก ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการกำหนดแนวเขตหวงห้ามอวนลากอวนรุนเข้ามาทำการประมงในบริเวณ 5,400 เมตรแล้ว แต่มีเรืออวนลากคู่เข้ามาทำประมงภายในเขตดังกล่าว และยังทำลายเครื่องมือประมงพื้นบ้านของชาวบ้าน เช่น ลอบปลาเป็นจำนวนมาก หลังจากนั้นเมื่อวันที่ 11 ม.ค. ที่ผ่านมา กลุ่มชาวประมงพื้นบ้านจึงเดินทางไปพบผู้ว่าราชการ จ.สตูล เพื่อผลักดันแก้ไขเรื่องแนวเขตหวงห้ามเรืออวนลากอวนรุน 5,400 เมตร 

ส่วน จ.ตรัง ประสบปัญหาการล่าพะยูนจากเครื่องมือเบ็ดราวไว เพื่อนำพะยูนไปขาย มีการจัดทำเขตทะเล 4 บ้าน ในพื้นที่ประมาณ  24,000 ไร่  และกำหนดกฎระเบียบหวงห้ามการทำประมงด้วยเบ็ดราวไว  เพราะการทำประมงด้วยเบ็ดราวไวจะทำลายพะยูน  แต่กลับมีเรือประมงจากจังหวัดปัตตานีเข้ามาทำประมงด้วยเบ็ดราวไว หลายครั้ง ทางองค์กรชาวประมงพื้นบ้านเข้าไปตักเตือนแล้วและชุดเฉพาะกิจของบ้านน้ำราบและใบไม้เขียวได้เข้าจับกุม แต่ก็มีการปล่อยตัวคนผิดไป จากการจัดเก็บข้อมูลของกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  พบว่าเรืออวนรุนเพิ่มขึ้นและทำลายเครื่องมือประมงพื้นบ้านจำนวนมาก  การระเบิดปลาลดน้อยลง  เครื่องมือไซพับเพิ่มขึ้นจำนวนมาก มีความเสียหายกับอวนปูอย่างรุนแรง  มีสัตว์อนุรักษ์พะยูนและโลมาตาย จำนวนหลายตัว แต่ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้าไปดำเนินการไขปัญหา       

สุดท้าย จ.พังงา ได้รับผลกระทบเรื่องโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่ส่งผลต่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ที่ผ่านมามีการพูดถึงในข้อดีของการพัฒนา  เช่น  เศรษฐกิจดีขึ้น ประชาชนจะมีอาชีพ มีเงิน ในความเป็นจริงประชาชนไม่ได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าว

ส่วนในวันที่ 19 ม.ค. เป็นการนำเสนอแผนยุทธศาสตร์  3 ปี  ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย ดร.ธนา  ยิ่งเจริญ  กองแผนงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อระความคิดเห็นการทบทวนการ จัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการโครงการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต่อไป

 
 
องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน (ARR) 24/28 หมู่ 1 ถนนศักดิเดช  ต.วิชิต อ. เมือง จ.ภูเก็ต 83000  
โทรศัพท์/โทรสาร 076-393458    Email: