homeaboutusprojectnewsdata


english

 
 
   

   
 
 
 

ที่พิเศษ1/2551                                                                                                         ศูนย์ประชาคมหมู่บ้านย่าหมี 
หมู่ 3 ซอยท่าแพ   ตำบลเกาะยาวใหญ่ 
อำเภอเกาะยาว  จังหวัดพังงา

วันที่  12  มีนาคม  2551

เรื่อง       ขอให้ตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิ์ทับพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและแก้ไขปัญหาการบุกรุก
                ทำลายป่าต้นน้ำ  ตำบลเกาะยาวใหญ่  ตำบลพรุใน  อำเภอเกาะยาว  จังหวัดพังงา

เรียน      ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สิ่งที่ส่งมาด้วย     1.  สรุปข้อมูลเบื้องต้น
2.  สำเนาแผนที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าช่องหลาด  ต.เกาะยาวใหญ่  ต.พรุใน
3.  สำเนาข่าว

ด้วยชุมชนบ้านย่าหมี  หมู่ที่  3  ตำบลเกาะยาวใหญ่  อำเภอเกาะยาว  จังหวัดพังงา  ซึ่งเป็นกลุ่มองค์กรชุมชนที่ดำเนินการในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนมาโดยตลอด  ตามสิทธิและหน้าที่ของชุมชนในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกฉบับ  ที่ผ่านมาจนได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว  “  ประเภทรางวัลชุมชนดีเด่น  ”  ตลอดจนการคัดค้านโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือมารีน่า  ที่ออกใบอนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำโดยมิชอบและทำลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตชุมชนชาวประมงพื้นบ้าน  นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันตรวจสอบและคัดค้านการครอบครองตามเอกสารสิทธิ์ของบริษัท  นาราชา  จำกัด  (  ของนายพลทหารอากาศนอกราชการ  -  นอมินีต่างชาติ  )  ซึ่งมีการออกเอกสารสิทธิ์ทับพื้นที่ป่าต้นน้ำของชุมชน  อันเป็นป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าช่องหลาด  ประกาศเมื่อปีพ.ศ.2511  จำนวนพื้นที่  5,718 ไร่  มีพื้นที่รวม  3  หมู่บ้าน  ใน  2  ตำบล  (  ตำบลเกาะยาวใหญ่และตำบลพรุใน  )  ที่ผ่านมากรณีปัญหานี้ได้มีหน่วยงานที่ลงมาตรวจสอบมาบ้างแล้ว  เช่น  กรมสอบสวนคดีพิเศษและคณะทำงานวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  โดยการร้องเรียนของชุมชนบ้านย่าหมี  แต่ปัญหายังไม่สามารถหาข้อยุติได้  มิหนำซ้ำยังมีการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าต้นน้ำ  ลงสิ่งปลูกสร้างและผลอาสินของบริษัท  นาราชา  จำกัด  อย่างต่อเนื่อง  และนอกจากนี้แกนนำชุมชนบ้านย่าหมี  และเจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชนรวม  17  คน  ได้รับหมายเรียกผู้ต้องหาจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอเกาะยาว  จังหวัดพังงา เมื่อวันที่  1  กุมภาพันธ์ 2551  ข้อหาร่วมกันบุกรุกหรือเข้าไปทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนการครอบครอง  อสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นโดยปกติสุข และร่วมกันลักทรัพย์หรือรับของโจร      ( ต้นงวงช้าง  ) 

                ดังนั้น  ทางชุมชนฯจึงเล็งเห็นว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ซึ่งหน่วยงานของท่านมีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญเรื่องการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาตามกฎหมายป่าไม้  -  ที่ดิน  ที่ละเมิดสิทธิชุมชนและทำลายทรัพยากรธรรมชาติ  ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตชุมชน  ทางชุมชนฯจึงใคร่ขอให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิ์ทับพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายป่าต้นน้ำ  ตำบลเกาะยาวใหญ่  ตำบลพรุใน  อำเภอเกาะยาว  จังหวัดพังงา โดยเร่งด่วน

                จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาและขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี้

ด้วยความเคารพและศรัทธา

( นายจรูญ  หยั่งทะเล  )
แกนนำชุมชนบ้านย่าหมี

(  นายสมมิตร  ชลหัตถ์  )
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  บ้านย่าหมี

 
 
องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน (ARR) 24/28 หมู่ 1 ถนนศักดิเดช  ต.วิชิต อ. เมือง จ.ภูเก็ต 83000  
โทรศัพท์/โทรสาร 076-393458    Email: