homeaboutusprojectnewsdata


english

 
 
   

   
 
 
 

ที่พิเศษ09/2551                                                                                                            เครือข่ายชาวประมงพื้นบ้านอ่าวพังงา
38/21  หมู่  1 ตำบลเกาะยาวน้อย
อำเภอเกาะยาว  จังหวัดพังงา 82160
โทรศัพท์  0 – 7659 – 7244  มือถือ  081 - 9680877

วันที่  7 มีนาคม  2551

เรื่อง        การแก้ไขปัญหาบุกรุกทำลายป่าในเขตท้องที่อำเภอเกาะยาว  จังหวัดพังงา

กราบบังคมทูล      สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สิ่งที่ส่งมาด้วย        1.  สรุปข้อมูลเบื้องต้น
2. สำเนาข่าวสารจากสื่อมวลชน

                ตามพระราชดำรัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ซึ่งทรงมีความห่วงใยเรื่องป่าไม้ของไทยเป็นอย่างมาก ให้คนไทยช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม ดูแลป่า ห่วงว่าอีก 20 ปีต้องซื้อน้ำจากต่างประเทศ

เครือข่ายชาวประมงพื้นบ้านอ่าวพังงา  ซึ่งเป็นเครือข่ายองค์กรชุมชนที่มีการดำเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  มาอย่างต่อเนื่องกว่า  10  ปี  เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและสมดุลในการพัฒนาและการเสริมสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมกับภาคีทุกภาคส่วน  ตามสิทธิและหน้าที่ในกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  กฎหมายไทยและข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง  และการได้รับการเข้าฝึกอบรมหลักสูตรราษฎรอาสาพิทักษ์ป่า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องต่างๆ

                อำเภอเกาะยาว  จังหวัดพังงา  ประกอบด้วย  3  ตำบล  คือ  ตำบลเกาะยาวน้อย  ตำบลเกาะยาวใหญ่และตำบลพรุใน  มีพื้นที่ป่าไม้ทั้งหมดจำนวน  13  แปลง  ประกอบด้วยป่าควนจุก  ,  ป่าเกาะโบยใต้  ,  ป่าเกาะยาวน้อย  ,  ป่าคลองพรุแจด  ,  ป่าคลองอ่าวเลน  ,  ป่าคลองกาหมาย  ,  ป่าคลองย่าหมี  ,  ป่าคลองโล๊ะปาไล้  ,  ป่าคลองเหีย  ,  ป่าเกาะยาวใหญ่แปลงที่หนึ่ง  ,  ป่าพรุใน  ,  ป่าเกาะยาวใหญ่แปลงที่สอง  และป่าช่องหลาด  เนื้อที่รวมทั้งหมด 43,205  ไร่   มีสภาพปัญหาการบุกรุกทำลายป่าและการออกเอกสารสิทธิ์ทับพื้นที่ป่าของเจ้าหน้าที่อำเภอเกาะยาว  เช่น  กรณีการบุกรุกแผ้วถางป่าสงวนแห่งชาติ ป่าช่องหลาด  ,  ป่าเกาะยาวใหญ่  ของบริษัทเอกชนซึ่งอ้างว่ามีเอกสารสิทธิ์ถูกต้อง  ก่อให้เกิดความขัดแย้งกับราษฎรในพื้นที่ในการปกป้องป่าต้นน้ำของชุมชนบ้านย่าหมี  หมู่ที่  3  ตำบลเกาะยาวใหญ่  ซึ่งเป็นชุมชนที่มีความสามารถในการจัดการทรัพยากรจนได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว   ปัญหาการบุกรุกแผ้วถาง  ทำลายสภาพป่าสงวนในเขตตำบลพรุใน  ปัญหาเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่รับผิดชอบในท้องที่ละเลยและเป็นใจให้กับขบวนการทำลายป่าของนายทุนและต่างชาติ

นอกจากนี้  กรมสอบสวนคดีพิเศษ  ( DSI  )  ได้ลงมาในพื้นที่เพื่อตรวจสอบการบุกรุกป่า  ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด  แต่ยังขาดความคืบหน้าที่จะนำไปสู่การบรรลุผลสำเร็จในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้และนายทุนเหล่านี้ยังบุกรุกทำลายป่า รวมถึงการทำลายป่าต้นน้ำของหมู่บ้านในตำบลเกาะยาวใหญ่  ซึ่งชาวบ้านได้ใช้น้ำมาเป็นเวลานาน  ปัจจุบันนายทุนหรือบริษัทนาราชา  ได้ทำลายป่าต้นน้ำแห้งจนทำให้ชาวบ้านเดือดร้อน

ข้าพระพุทธเจ้าในนามเครือข่ายชาวประมงพื้นบ้านอ่าวพังงา  จึงขอกราบบังคมทูลทรงพระกรุณาช่วยแก้ปัญหาให้ราษฎรในท้องที่อำเภอเกาะยาว  เพื่อคงไว้ซึ่งป่าไม้ของแผนดินไทยและขอยืนยันว่าเป็นความเดือดร้อนจริงๆ  ควรมิควรแล้วแต่กรุณา

ข้าพระพุทธเจ้า

(  นายสำเริง  ราเขต  )
ตัวแทนเครือข่ายชาวประมงพื้นบ้านอ่าวพังงา

                (  นายสำเริง  เริงสมุทร  )                                                                        (  นายเกษม  หยั่งทะเล  )
ตัวแทนเครือข่ายชาวประมงพื้นบ้านตำบลพรุใน                     ตัวแทนเครือข่ายชาวประมงพื้นบ้านตำบลเกาะยาวใหญ่

 
 
องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน (ARR) 24/28 หมู่ 1 ถนนศักดิเดช  ต.วิชิต อ. เมือง จ.ภูเก็ต 83000  
โทรศัพท์/โทรสาร 076-393458    Email: