homeaboutusprojectnewsdata


english

 
 
   

   
 
 
 

กลุ่มอนุรักษ์บ้านกู้กูปักป้ายป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติป้องกันนายทุนรุกป่า

จากเหตุการณ์ที่นายทุนและนักการเมืองได้อ้างเอกสารสิทธิ จำนวน  2  แปลง โฉนดเลขที่ 35691 และ สค.1 เลขที่ 16  รวมจำนวน 50 ไร่ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าชายเลนคลองบางชีเหล้า - ท่าจีน บ้านกู้กู หมู่ 3 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต ได้เข้ามาบุกรุกทำลายและเปลี่ยนแปลง สภาพป่าชายเลน ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมานั้น ชมรมอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านกู้กูได้ยื่นหนังสือร้องเรียนถึง ผู้ว่าราชการ จ.ภูเก็ต  กรมป่าไม้  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  และกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อให้เข้ามาแก้ไขปัญหาดังกล่าว และทางกรมที่ดินทำหนังสือแจ้งมาถึง จังหวัดภูเก็ตว่า พื้นที่ที่จะออกเป็น สค.1 เลขที่ 16  นั้น ไม่ตรงกับตำแหน่งในเอกสาร จึงไม่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ ส่วนพื้นที่ป่าชายเลน ที่ออกเป็นเอกสารสิทธิโฉนดที่ดินนั้น ขณะอยู่ในขั้นตอนฟ้องศาลปกครอง

ต่อมาเมื่อวันที่ 18 เม.ย.53 เวลา 09.30 น. กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านกู้กู ม.3 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต จำนวน 20 คน พร้อมกันที่ท่าเรือบ้านกู้กู  เพื่อลงไปปักป้ายแนวเขตป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติของชุมชนบ้านกู้กู โดยแบ่งลงเรือ 2 ลำ แยกกันไปปักป้ายตามแนวชายป่าโดยรอบของ ป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ

นายสมหมาย  เจริญสุข ประธานชุนชนอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านกู้กู กล่าวว่า “ภายหลังจากที่ชาวบ้านได้ต่อสู้ปกป้องป่าชายเลนจากกลุ่มผู้บุกรุก ที่นำพื้นที่ป่าชายเลนป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าชายเลนคลองบางชีเหล้า - ท่าจีน จ.ภูเก็ตจนส่งเรื่องร้องต่อศาลปกครองและทางกรมที่ดินแจ้งว่า  สค.1 ที่นายทุนพยายามขออกเป็นโฉนดที่ดินนั้นไม่สามารถมารถดำเนินการออกเป็นโฉนดที่ดินได้ ชาวบ้านเห็นว่าเพื่อป้องกันไม่ให้ใคร เข้ามาบุกรุกเพื่อที่ป่าชายเลนในบริเวณนี้อีก จึงรวมตัวกันปักป้ายให้รู้ว่าเป็นพื้นที่ป่าชายเลยเฉลิมพระเกียรติ ใครจะเข้าบุกรกุทำลายไม่ได้”

ในขณะที่ล่องเรือปักป้ายป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรตินั้นพบว่า ป่าชายเลนที่นี่เป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์มากแห่งหนึ่ง
ในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งอยู่ใกล้เมืองมากที่สุด ทั้งยังพบชาวประมงพื้นกำลังทำการประมง และมีร่องรอยการปักไซปูดำ
การคนเก็บหอยในป่าชายเลนอีกด้วย

ประมวลภาพกิจกรรมปักป้ายป่าชายเลนเฉลียมพระเกียรติบ้านกู้กู
ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต วันที่ 18 เมษายน 2553

  

      

     

 
 
องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน (ARR) 24/28 หมู่ 1 ถนนศักดิเดช  ต.วิชิต อ. เมือง จ.ภูเก็ต 83000  
โทรศัพท์/โทรสาร 076-393458    Email: