homeaboutusprojectnewsdata


english

 
 
   

   
 
 
 

เอ็นจีโอ ฝรั่งเศส ลงนามโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนป่าคลอก, ภูเก็ต

16 เมษายน 53

วันที่16 เมษายน 53 เวลา 09.00 น. ที่บริเวณชายทะเลบ้านบางทราย ต.ป่าคลอก อ.อถลาง จ.ภูเก็ต นายอธิพงษ์ คงนาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคลอก เป็นประธานในพิธีลงนามกรอบความร่วมมือ ในโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลน ตำบลป่าคลอก อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ต ระหว่างชุมชนหรือกลุ่มอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนตำบลป่าคลอก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานภาครัฐ  องค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรแพลนเนตแมร์ (Planete  Mer) ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนจากประเทศฝรั่งเศส  โดยมีนายประพันธ์  ถิ่นเกาะยาว  เลขานุการสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคลอก  นายสัญชัย  ตัณฑวนิช  ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างประเทศ  กรมประมงและตัวแทนจากองค์กรองค์กรแพลนเนตแมร์มาร่วมด้วย 

หลังจากนั้นผู้ร่วมงานทุกท่านและประชาชนในพื้นที่ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำชนิดต่างๆ กลับสู่ทะเลจำนวน 1,000,000 ตัว เพื่อคืนความสมดุลให้กับธรรมชาติและเพิ่มจำนวนสัตว์ทะเลให้กับน่านน้ำในพื้นที่ตำบลป่าคลอกด้วย

นายมานะ  สามเมือง  ประธานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนในตำบลป่าคลอก กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้เพื่อร่วมกันจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้มีความสมบูรณ์ เพื่อสร้างความมั่นคงทางแหล่งอาหาร รวมทั้งความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชุมชนประมงพื้นบ้าน รวมทั้งร่วมกันรักษาความหลายหลากทางชีวภาพของระบบนิเวศน์ชายฝั่งทะเล และการจัดการโครงการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นเพื่อลดสภาวะปัญหาโลกร้อน นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างรากฐานการพัฒนาตั้งแต่ระดับชุมชนให้สอดคล้องกับ นโยบายของจังหวัดภูเก็ต รัฐบาลไทยและสิ่งที่สำคัญเป็นการใช้หลักการสิทธิชุมชน สิทธิมนุษยชนตามกฎหมายรัฐธรรมปัจจุบัน

ทางด้าน นายอธิพงศ์ คงนาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคลอกกล่าวว่าโครงการลงนามความร่วมมือจะทำให้ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนในตำบลป่าคลอกเกิดความร่วมมือที่หลากหลายภาคส่วน ที่จะร่วมกันจัดทำโครงการให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนพื้นที่ใกล้เคียง จังหวัดภูเก็ต และประเทศไทยยิ่งขึ้นไป โดยเฉพาะเป็นพื้นที่ฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นพื้นที่แหล่งเรียนรู้และจะเป็นแหล่งที่ทำมาหากิน ทำการประมงที่มั่นคง

 
 
องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน (ARR) 24/28 หมู่ 1 ถนนศักดิเดช  ต.วิชิต อ. เมือง จ.ภูเก็ต 83000  
โทรศัพท์/โทรสาร 076-393458    Email: