homeaboutusprojectnewsdata


english

 
 
   

   
 
 
 

ฝรั่งเศสหนุนป่าคลอกภูเก็ตอนุรักษ์ฟื้นทรัพยากรป่าชายเลน

จากหนังสือพิมพ์เสียงใต้ ฉบับวันที่  17 เม.ษ. 2553

องค์กร แพลนเนตแมร์ จากประเทศฝรั่งเศสหนุนชาวบ้านบ้านป่าคลอกภูเก็ต อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลน-ทะเล ร่วมลงนามความร่วมมือกับกลุ่มอนุรักษ์บ้านป่าคอลก เพื่อให้ความช่วยเหลือทุกด้านในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล หวัง สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความหลากกลายระบบนิเวศน์ชายฝั่ง

วันที่ 16 เม.ยที่บริเวณชายทะเลบ้านบางทราย ต.ป่า คลอก อ.ถลาง จ. ภูเก็ต นายอธิพงษ์ คงนาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคลอก เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ต.ป่า คลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ระหว่าง กลุ่มอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนตำบลป่าคลอก และ องค์กรแพลนเนตแมร์ ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนจากประเทศฝรั่งเศส ตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนในตำบลป่าคลอก ที่ทางองค์กรแพลนเนตแมร์ ตกลงจะให้ความช่วยในทุกด้านแก่เครือข่ายประชาชนชาวตำบลป่าคลอกในการบริการ จัดการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม

นายทานะ สามเมือง ประธานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนในตำบลป่าคลอก กล่าวว่า การ ลงนามความร่วมมือในครั้งนี้เพื่อร่วมกันจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้ มีความสมบูรณ์ เพื่อ สร้างความมั่นคงทางแหล่งอาหาร รวมทั้งความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชุมชนประมงพื้นบ้าน รวมทั้งร่วมกันรักษาความหลายหลากทางชีวภาพของระบบนิเวศน์ชายฝั่งทะเล และการจัดการโครงการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นเพื่อลดสภาวะปัญหาโลกร้อน นอก จากนั้นยังเป็นการสร้างรากฐานการพัฒนาตั้งแต่ระดับชุมชนให้สอดคล้องกับ นโยบายของจังหวัดภูเก็ต รัฐบาลไทยและสิ่งที่สำคัญเป็นการใช้หลักการสิทธิชุมชน สิทธิมนุษยชนตามกฎหมายรัฐธรรมปัจจุบัน

ขณะที่ นาย อธิพงศ์ คงนาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคลอกกล่าวว่าโครงการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ จะทำให้โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนในตำบลป่าคลอก ได้เกิดความร่วมมือที่หลากหลายภาคส่วนที่จะได้ร่วมกันจัดทำโครงการให้เป็น ประโยชน์ต่อชุมชนพื้นที่ใกล้เคียง จังหวัดภูเก็ตและประเทศไทยยิ่งขึ้นไป โดยเฉพาะเป็นพื้นที่ฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นที่พื้นที่แหล่งเรียนรู้และจะเป็นแหล่งที่ทำมาหากิน ทำการประมงที่มั่นคง ของประชาชนสืบทอดไปสู่ลุกหลานในวันข้างหน้าต่อไป

อย่าง ไรก็ตามหลังจากที่มีการลงนามความร่วมมือระหว่างกันแล้วตัวแทนจากองค์ แพลนเนตแมร์ รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ร่วมกันปล่อยพันธ์ปลาชนิดต่างๆกลับสู่ทะเลจำนวน 1 ล้านตัวเพื่อคืนความสมดุลให้กับธรรมชาติและเพิ่มจำนวนปลาให้กับทะเลใน พื้นที่ตำบลป่าคลอกด้วย

 
 
องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน (ARR) 24/28 หมู่ 1 ถนนศักดิเดช  ต.วิชิต อ. เมือง จ.ภูเก็ต 83000  
โทรศัพท์/โทรสาร 076-393458    Email: