homeaboutusprojectnewsdata


english

 
 
   

   
 
 

ชุมชนชายฝั่งขอมีส่วนร่วมวางผังเมืองภูเก็ต

4 ก.ค.53

เมื่อวันที่ 4 ก.ค.53  เวลา 09.30 น. โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกนิเวศวิทยาร่วมกับเครือข่ายผังเมืองเพื่อสังคมและองค์การความร่วมมือเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามันร่วมจัด งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการวางแผนคุ้มครองพื้นที่ของชุมชนจังหวัดภูเก็ตที่ห้องประชุมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติถลาง จ.ภูเก็ต โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาจากชุมชนท้องถิ่นต่าง ประกอบด้วยเครือข่ายชุมชนชายฝั่งอ่าวฉลอง ชุมชนอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านกู้กู  เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากร ตำบลอ่าวป่าคลอก กลุ่มเยาวชนรักษ์บ้านเกิด  กลุ่มประมงพื้นบ้านมอแกลนแหลมหลา-ท่าฉัตรไชย  เครือข่ายสิทธิคนจนภูเก็ต  ชมรมสุขพัฒนาภูเก็ต และนักวิชาการ นักพัฒนาเอกชน รวม 40 คน

นางสาวศยามล  ไกยูรวงศ์ ผู้ประสานงานโครงการเสริมสร้างจิตสำนึกนิเวศวิทยากล่าวถึงวัตถุประสงค์ของงานนี้ว่า “เพื่อให้ประชาชนและชุมชนในพื้นที่ภูเก็ตได้รับรู้และเข้าใจกระบวนการวางแผนคุ้มครองพื้นที่ทั้งในทางกฎหมายและแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อปฏิบัติการจัดทำผังเมืองและวางแผนการใช้ที่ดินเพื่อคุ้มครองพื้นที่ในเบื้องต้น และมีการปฏิบัติการต่อเนื่อง และให้ประชาชนและชุมชนในพื้นที่ภูเก็ตฝั่งตะวันออกได้แผนงานการคุ้มครองพื้นที่มาขับเคลื่อนในระดับนโยบายของจังหวัดและประเทศ”

กระบวนการสัมมนาเชิงปฏิบัติในวันนี้เริ่มด้วยการสรุปภาพรวมการลงพื้นที่ของคณะทำงานร่วมกับตัวแทนชุมชน หลังจากนั้นเป็นการแบ่งกลุ่มย่อยเป็น 4 พื้นที่ คือ 1.พื้นที่อ่าวฉลองประกอบด้วย 3 ตำบล คือ ต.ราไวย์ ต.วิชิตและ ต.ฉลอง 2.พื้นที่ ต.ไม้ขาว 3.พื้นที่ ต.รัษฎา และพื้นที่ ต.ป่าคลอก เพื่อนำเสนอแนวทางการดำเนินการทำผังเมืองและวางแผนการใช้ที่ดิน

ผลการนำเสนอแนวทางวางแผนที่ดินจากทุกกลุ่มพบว่าในแบ่งที่ดินประเภทต่างๆ เช่น การที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยทุกประเภท  ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ สมาชิกกลุ่มย่อยทุกกลุ่มเสนอว่าไม่ต้องการให้มีโครงการการก่อสร้างท่าเทียบเรือสำราญกีฬา (มารีน่า) ไม่ให้มีการจัดสรรที่ดินเพื่ออยู่อาศัยและอุตสาหกรรม  ให้มีการยอมรับและรับรองพื้นที่ป่าชุมชนของชุมชนในพื้นที่ๆ เป็นต้น

ส่วนทางด้านนายธนู  แนบเนียรผู้อำนวยการองค์การความร่วมมือเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามันให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่า “การสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จัด 2 วัน คือวันแรกก็คือเมื่อวานนี้ คณะทำงานเดินทางลงพื้นที่ร่วมกับตัวแทนชุมชนต่างๆ ใน จ.ภูเก็ต ไปดูพื้นที่อ่าวฉลอง อ่าวภูเก็ต อ่าวสะปำ อ่าวป่าคลอก – พารา อ่าวแหลมหลา-บ้านเหนือ  เพื่อศึกษาสภาพและการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรชายฝั่งด้านการ ท่องเที่ยว การขยายเมือง จะได้ทราบสภาพพื้นที่และขอบเขตของการทำผังเมืองและวางแผนการใช้ที่ดินและรู้ลักษณะเด่นของพื้นที่ที่นำมาวางผังเมืองและวางแผนการใช้ที่ดิน จากการเดินทางไปดูพื้นที่ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่พบว่าการกำหนดผังเมืองที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่ชายฝั่งอย่างมาก ซึ่งประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมกับการกำหนด และวางแผนการใช้ประโยชน์ของผังเมือง การเชิญกลุ่มคนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมกับการกำหนดและวางแผนการใช้ประโยชน์พื้นที่จะลดความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นอนาคตและจะเกิด กระบวนการมีส่วนร่วมจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนอีกด้วย”

 

    

 
 
องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน (ARR) 24/28 หมู่ 1 ถนนศักดิเดช  ต.วิชิต อ. เมือง จ.ภูเก็ต 83000  
โทรศัพท์/โทรสาร 076-393458    Email: