homeaboutusprojectnewsdata


english

 
 
   

   
 
 

“ดีเอสไอ” เรียกประชุมหน่วยงานรัฐสางปัญหาบุกรุกที่ดินของรัฐตามนโยบายรัฐบาล เน้นบังคับใช้กฎหมายเอาผิดนายทุนและเร่งเพิกถอนการออกเอกสารสิทธิที่ดินโดยมิชอบ

ผู้จัดการ 24 เมษายน 53

       วันนี้ (24 เม.ย.) เมื่อเวลา 10.00 น. พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รักษาการอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ประชุมคณะทำงาน เพื่อกำหนดนโยบายการป้องกัน และปราบปรามการบุกรุกที่ดินของรัฐ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 11 หน่วยงาน เช่น กรมป่าไม้ กรมที่ดิน กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
       
       พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันท์ โฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ เปิดเผยว่า เนื่องจากการประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษ (กคพ.) เมื่อวันที่ 10 เม.ย.ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีฐานะประธาน กคพ.ได้สั่งการให้มีหน่วยงานพิเศษขึ้นมารับผิดชอบดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ และที่ดินของรัฐ ซึ่งปัจจุบันพบว่ามีการทำลายป่า และบุกรุกที่ดินของรัฐอย่างต่อเนื่อง พ.ต.อ.ทวี สอดส่องรักษาการอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมหารือกัน ทั้งนี้ เพื่อระดมความคิดเห็น และกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ตลอดจนวางมาตรการในการป้องกัน และปราบปรามการบุกรุกที่ดินของรัฐ และการทำลายทรัพยากรป่าไม้ให้ได้ผลอย่างจริงจัง โดยเน้นการบังคับใช้กฎหมายในการปราบปรามดำเนินคดีกับผู้ที่บุกรุก และกระทำผิดกฎหมาย นอกจากนี้ยังพบว่าปัญหาการบุกรุกที่ดินเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติด้วย เนื่องจากพบว่ามีนายทุนต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ดังกล่าว
       
       พ.ต.อ.ณรัชต์ กล่าวต่อว่า ภายหลังประชุมเสร็จที่ประชุมได้สรุปแนวทางในการแก้ไขปัญหา คือ

1.แต่ละหน่วยงานควรกำหนดยุทธศาสตร์ และวิธีการป้องกัน และปราบปรามการบุกรุกที่ดินของรัฐอย่างเป็นระบบ โดยจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ซึ่งมีกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นเจ้าภาพ

2.หาแนวทางในการกำหดพื้นที่ที่รัฐควรสงวนไว้ เพื่อสมบัติของแผ่นดิน หรือสำรวจพื้นที่ที่เป็นของรัฐ และขึ้นทะเบียนเป็นที่หลวง เพื่อป้องกันการบุกรุกอย่างเป็นระบบ

3.กำหนดนโยบาย และแนวทางในการเพิงถอนเอกสารสิทธิโดยมิชอบอย่างเร่งด่วน

4.สำรวจ และกำหนดพื้นที่ป่าชายเลน และพื้นที่ชายฝั่ง ไว้เป็นพื้นที่ของรัฐ

5.กำหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างชัดเจน

6.การออกกฎหมาย เพื่อคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ

7.หาวิธีการในการปกป้องป่าไม้ชั่วคราวระหว่างรอการออกเอกสารสิทธิ

8.หามาตรการในการจำหน่ายที่ดินที่อาจจะนำไปสู่การใช้ออกเอกสารสิทธิในที่ดินสงวนหรือที่หวงห้ามได้ เพื่อป้องกันการบุกรุกพื้นที่อย่างเป็นระบบ

9.การกำหนดมาตรการหรือนโยบาย ในการเรียกค่าเสียหายจากการตัดไม้ทำลายป่า

10.ศึกษาวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินคดี และเพิกถอนเอกสารสิทธิ

11.ตั้งหน่วยงานพิเศษขึ้นประมาณดูแลรับผิดชอบที่ดินของรัฐ โดยให้มีอำนาจตรวจสอบ และเพิกถอนการออกเอกสารสิทธิโดยมีชอบ

12.ศึกษาปัญหาบังคับการใช้กฎหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

13.ปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ

14.เปิดโอกาสให้ประชาชน องค์กรเอกชน และสื่อมวลชนเข้ามามีบทบาทในการป้องกัน และปราบปรามการบุกรุกที่ดินของรัฐ

 
 
องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน (ARR) 24/28 หมู่ 1 ถนนศักดิเดช  ต.วิชิต อ. เมือง จ.ภูเก็ต 83000  
โทรศัพท์/โทรสาร 076-393458    Email: