homeaboutusprojectnewsdata


english

 
 
   

   
 
 

ตัวแทนชุมชนชายฝั่งภูเก็ต’ ยื่นหนังสือถึงขอแก้ไขกฎกระทรวงผังเมืองฯ

4 สิงหาคม 2553

จาก http://news.phuketindex.com/government/phuket-1256-187051.html

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 4 สิงหาคม 2553 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ตัวแทนกลุ่มเครือข่ายองค์กรชุมชนชายฝั่งจังหวัดภูเก็ตตัวแทนองค์กรชุมชนชายฝั่งจังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย กลุ่มอนุรักษ์เต่าทะเลบ้านไม้ขาวจังหวัดภูเก็ต กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรจังหวัดภูเก็ต กลุ่มเยาวชนรักษ์บ้านเราตำบลป่าคลอก จังหวัดภูเก็ต ชมรมภูเก็ตสุขพัฒนา สถาบันประชาคมจังหวัดภูเก็จ และองค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน นำโดย นายธนู แนบเนียร ได้ยื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงผังเมืองรวมเกาะภูเก็ต พ.ศ.2548 และ (ร่าง) กฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต ให้กับ นายวิชัย ไพรสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ผ่านทาง นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

ทั้งนี้ นายธนู กล่าวว่าตามที่กรมโยธาธิการและผังเมืองร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต จะดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมผังเมืองรวมเกาะภูเก็ต พ.ศ.2548 และ(ร่าง) กฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต ซึ่งอยู่ในระหว่างการวินิจฉัยและพิจารณาของสำนักงานกฤษฎีกา ทั้งนี้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเขตผังเมืองรวมทั้ง 2 ฉบับ ในนามเครือข่ายองค์กรชุมชนชายฝั่งจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นองค์กรชาวบ้าน กลุ่มกิจกรรมที่ดำเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง การป้องกันและเฝ้าระวังการบุกรุกทำลายป่า ที่ดิน ที่สาธารณะของรัฐ การแก้ไขปัญหาและการลดความขัดแย้งของชุมชนและสังคม
อีกทั้งทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง สถาบันวิชาการ องค์กรเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และสมาชิกภายในเครือข่ายองค์กรชุมชนมาโดยตลอด ขอใช้สิทธิ์ร้องแก้ไขตามกฎหมายที่กำหนดและตามสิทธิกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 66, 67 และพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 มาตรา 11 ทั้งนี้เพื่อประโยชน์โดยรวมของชุมชนท้องถิ่นและเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สอดคล้องสมดุล หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและสาธารณชนทั่วไป และเพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปกป้องพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ปกป้องวัฒนธรรม สังคม ประเพณีที่มีคุณค่าและดีงาม
ทั้งนี้เนื่องจากได้มีการเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์จากที่ดินซึ่งมีการกำหนดเป็นประเภทต่างๆ ในร่างฉบับใหม่นั้น พบว่ามีการใช้ข้อกำหนดการใช้ที่ดินแต่ละสีเหมือนกันทั้งจังหวัด เช่น สีเหลือง มีข้อกำหนดเหมือนกันในทุกพื้นที่ที่เป็นชุมชนพักอาศัยหนาแน่นน้อย แต่ลักษณะชุมชนในแต่ละพื้นที่ต่างกัน โดยเฉพาะระหว่างชุมชนในเมืองกับชุมชนนอกเขตเมืองทำให้เกิดปัญหาความไม่เหมาะสมกับสภาพข้อเท็จจริง, การกำหนดให้มีการพัฒนาการจัดสรรที่ดินเป็นบ้านเดี่ยวในพื้นที่อนุรักษ์ป่าไม้ รวมทั้งการให้ข้อยกเว้นให้มีการอยู่อาศัยประเภทอาคารอยู่อาศัยรวมในระยะ 1,000 เมตร จากชายฝั่งทะเล ไม่มีการจำแนกเฉพาะพื้นที่ซึ่งมีความเหมาะสมเป็นบริเวณไป จะมีผลทำให้ที่ดินเอกชนในลักษณะนี้สามารถพัฒนาการใช้ที่ดินเพื่อกิจกรรมดังกล่าวได้ในพื้นที่อนุรักษ์ป่าไม้ในผังที่กำหนดไว้ทั่วเกาะ
ซึ่งจะทำให้ไม่เกิดผลตามเจตนาของการใช้ประโยชน์หลักเพื่อการคุ้มครองดูแลรักษาป่า ต้นน้ำลำธารและธรรมชาติเพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้การกำหนดการใช้ประโยชน์เพื่อการท่องเที่ยว นันทนาการ ท่าเรือ ควรมีการจำแนกพื้นที่ที่เหมาะสมที่กำหนดเป็นข้อให้และพื้นที่ซึ่งเป็นข้อห้าม และระบุประเภทกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ชัดเจน เพราะหากมีกิจกรรมท่องเที่ยวบางอย่าง โดยไม่มีการจำกัดประเภทและพื้นที่ก็จะมีผลกระทบต่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการประมงได้
อย่างไรก็ตาม นายธีระยุทธ กล่าวว่า ให้ตั้งคณะทำงานซึ่งประกอบด้วย สำนักงานจังหวัดภูเก็ต โยธาธิการและผังเมืองภูเก็ต และตัวแทนจากองค์กรเครือข่ายพิจารณาข้อเสนอที่ให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขว่ามีส่วนใดที่แตกต่างจากที่มีอยู่ในร่างฯ แล้ว จากนั้นก็ให้รวบรวมประเด็นเสนอผ่านทางจังหวัด เพื่อจัดทำเป็นคำร้องนำเสนอขอแก้ไขต่อคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาต่อไป

 
 
องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน (ARR) 24/28 หมู่ 1 ถนนศักดิเดช  ต.วิชิต อ. เมือง จ.ภูเก็ต 83000  
โทรศัพท์/โทรสาร 076-393458    Email: