homeaboutusprojectnewsdata


english

 
 
   

   
 
 
 

ดีเอสไอ ร่วมประชุมกับเครือข่ายดูแลทรัพยากรธรรมชาติ จ.พังงา
รับแผนงานชาวบ้านไปปฏิบัติ

ตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้จัดกิจกรรมเวทีสาธารณะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้น ระหว่างวันที่ 20-21 พ.ค. ที่ผ่านมา ที่โรงแรมเซาท์ ซี แกรนด์ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา  โดยมีตัวแทนเครือข่ายจาก 8 อำเภอ ประกอบด้วย อ.ตะกั่วป่า  อ.ตะกั่วทุ่ง  อ.ท้ายเหมือง  อ.ทับปุด อ.เมือง อ.กะปง อ.คุระบุรี และ อ.เกาะเยาว  จำนวน 80 คน  เข้าร่วมประชุม  และที่ประชุมได้พิจารณาเลือกผู้แทนองค์กรชุมชนประสานงานและจัดกิจกรรม

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2551 เวลา 13.00 น. กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI  จัดการประชุมเพื่อให้ตัวแทนองค์กรชุมชน จ.พังงา นำเสนอแผนการดูและทรัพยากรธรรมชาติ  ที่ โรงเรียนเกาะยาววิทยา อ.เกาะยาว จ.พังงา ตัวแทนองค์กรชุมชนที่เข้าร่วมประชุมมาจาก 8 อำเภอ คือ อ.ตะกั่วป่า  อ.ท้ายเหมือง อ.ตะกั่วทุ่ง อ.ทับปุด  อ.เมือง  อ.กะปง  อ.คุระบุรี และ อ.เกาะยาว จ.พังงา
โดยมีนายภิญโญ  ทองชัย รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นผู้เปิดการประชุม แล้วหลังจากนั้นตัวแทนองค์กรชุมชนแต่ละพื้นที่นำเสนอแผนงานของตนเอง  

แผนงานขององค์กรชาวบ้านแต่ละพื้นที่ที่เสนอสรุปได้ดังนี้ 1.งานที่เป็นคดีพิเศษที่ต้องเร่งดำเนินการ 2.เรื่องการพิสูจน์สิทธิป่าชายเลนและป่าสงวนแห่งชาติ 3.แผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 4.การสร้างองค์กรชาวบ้านให้เข้มแข็ง 5.เรื่องกองทุนเพื่อการสนับสนุนองค์กรชุมชน

นายภิญโญ  ทองชัย รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า ทางดีเอสไอจะรับแผนงาน ที่องค์กรชาวบ้านนำเสนอมาไปพิจารณาและลำดับคามสำคัญของแผนงานก่อนและหลัง ส่วนแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่อยงานอื่นก็จะประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ก่อนปิดการประชุมรองอธิบดีกรมสวบสวนคดีพิเศษได้แจ้งเรื่องการแต่งตั้งคณะทำงานภาคประชน ด้านการมีส่วนร่วมในการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดพังงา ซึ่งมี จำนวน 24 คน  โดยมีนายไตรภพ  สิริพันธ์วราภรณ์ ตัวแทนจาก อ.ตะกั่วทุ่ง เป็นประธานคณะทำงาน และนายศักดิ์ดา  พรรณ์รังสี  ตัวแทนจากอำเภอตะกั่วป่าเป็นรองคณะทำงาน ซึ่งคณะทำงานนี้ทำหน้าที่ในการประสานงานและจัดกิจกรรมตามแผนงานและโครงการ
 
 
องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน (ARR) 24/28 หมู่ 1 ถนนศักดิเดช  ต.วิชิต อ. เมือง จ.ภูเก็ต 83000  
โทรศัพท์/โทรสาร 076-393458    Email: