homeaboutusprojectnewsdata


english

 
 
   

   
 
 

เครือข่ายประมง-เกษตรอันดามัน อ่าวไทย
ประกาศประชาชนต้องมีส่วนร่วมจัดการทรัพยากร

26 กันยายน 53

เครือข่ายประชาชนประกาศในงานสัมมนาวิชาการต้องต่อสู้เรื่องสิทธิและ การจัดการทรัพยากรให้มีผลจริงในทางปฏิบัติ ดีเอสไอเปิดตัวเว๊บไซต์ใหม่สำหรับแก้ไขปัญหาป่าไม้ ที่ดิน

            เมื่อวันที่ 26 กันยายน 53 เวลา 09.00 น. เครือข่ายองค์กรชุมชนชายฝั่งพังงา-ภูเก็ตร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน และคณะกรรมการส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง ประจำภาคใต้ สภาพัฒนาการเมือง  สถาบันพระปกเกล้าจัดงานสัมมนาวิชาการสิทธิชุมชนกับธรรมาภิบาลในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งและที่ดิน ที่ห้องประชุมปีกผีเสื้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาบุกรุกป่าไม้ที่ดินของรัฐ  ตามกระบวนการที่ถูกต้องและเป็นธรรมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  และจัดทำข้อเสนอต่อการปฏิรูปการเมืองประเทศไทย

            ในการสัมมนาเริ่มด้วยการชี้แจงสถานการณ์ปัญหาและการแก้ไขปัญหาการบุกรุกป่าไม้ ที่ดินของเครือข่ายภาคเกษตรและประมง โดยนายสวัสดิ์  ถิ่นเกาะยาว ตัวแทนจากบ้านย่าหมี จ.พังงา นายอนุชา  อาจหาญ ตัวแทนจากบ้านกู้กู จ.ภูเก็ต  นางทัศนา  นาเวศ ตัวแทนจากบ้านทับยาง จ.พังงา และนายบุญฤทธิ์  ภิรมย์ ตัวแทนจากสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี

หลังจากนั้น กรมสอบสวนคดีพิเศษโดยพ.ต.ท.ประวุธ  วงศ์สีนิล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ และนายรุจน์  เสาวภานันท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ดิน กรมสอบสวนคดีพิเศษและที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาบุกรุกป่าไม้ที่ดินของรัฐในภาคใต้

ก่อนพักเที่ยงเครือข่ายชุมชนชายฝั่งอันดามัน /อ่าวไทย โดยนางทัศนา นาเวศและนายบุญฤทธิ์  ภิรมย์ ตัวแทนสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ได้แถลงเจตนารมณ์สะท้อนปัญหาความไม่เป็นธรรมและความไม่มีประสิทธิภาพของนโยบายและ กลไกของรัฐในการแก้ไขปัญหาที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติดิน น้ำ ป่า ชายฝั่ง และทะเล พร้อมประกาศต่อสู้สิทธิและอำนาจการจัดการทรัพยากรให้มีผลจริงในทางปฏิบัติ ด้วยกระบวนการดังต่อไปนี้ คือ 1. เครือข่ายประชาชนผู้ต้องประสบกับปัญหาที่ดิน การจัดการที่ดินที่ไม่เป็นธรรมขอยืนยันสิทธิของตนด้วยการสร้างกระบวนการจัดการดูแลรักษาที่ดิน ป่าไม้ และทะเลโดยกระบวนการจัดการร่วมกันของชุมชนในพื้นที่ จะไปยอมจำนนต่อการอ้างสิทธิ การอ้างข้อกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม การใช้อำนาจโดยไม่สุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่ร่วมกันกับกระบวนการแสวงหากำไรอย่างไร้ หิริ โอตะปะ ของกลุ่มทุน ทั้งนี้ไม่ว่าจะต้องถูกกลั่นแกล้งฟ้องร้อง จับกุม ดำเนินคดีในรูปแบบต่างๆ และ 2.เครือข่ายประชาชนเราขอยืนยันว่ากระบวนการจัดการทรัพยากร ที่ดิน ป่า ทะเลดังกล่าวโดยชุมชนท้องถิ่นเป็นหนทางเดียวในการพิทักษ์รักษาทรัพยากรให้ยั่งยืน เป็นหนทางเดียวในการรักษาวิถีชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนและในที่สุดแล้วจะเป็นประโยชน์โดยรวมของสังคมให้มีการสร้างสรรค์พัฒนาทั้งในด้านเศรษฐกิจวิถีชีวิตและ วัฒนธรรมอย่างสอดคล้องกับการรักษาสมดุลของสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติจึงเป็นหนทางรอดที่แท้จริงของสังคมไทย ต่อกระบวนการพัฒนาที่ผิดพลาดมาตลอดหลายสิบปี ที่กำลังจะทำให้สังคมไทยต้องกระทบกระเทือนเสียหายจนถึงขั้นรากฐาน

            ปิดท้ายด้วยนางกานดา  โต๊ะไม ตัวแทนองค์กรชุมชนประมง-เกษตรฝั่งอ่าวไทยและอันดามันกล่าวให้กำลังใจในการทำงานของ พ.ต.ท.ประวุธ  วงศ์สีนิล ที่ช่วยทำคดีให้กับชาวบ้านในหลายพื้นที่  พร้อมทั้งชาวบ้านได้มอบพวงมาลัยดอกไม้สดให้กับพ.ต.ท.ประวุธ  วงศ์สีนิลเพื่อเป็นกำลังใจในการต่อสู้คดีที่ถูกนักวิชาการคนหนึ่งฟ้องร้องเป็นคดีความ

            ในช่วงบ่าย พ.ต.ท.ประวุธ  วงศ์สีนิล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดตัวพร้อมทั้งนำเสนอเว๊บไซต์ใหม่ล่าสุดของกรมสอบสวนคดีพิเศษนั่นคือ www.dsimap.or.th เพื่อช่วยในการตรวจสอบการบุกรุกป่าไม้ที่ดิน โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษจัดอบรมให้ความรู้กับประชาชนก่อนและสามารถเข้าถึงข้อมูลช่วยกันตรวจสอบการบุกรุกป่าไม้ ที่ดินจากอินเตอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็ว

 
 
องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน (ARR) 24/28 หมู่ 1 ถนนศักดิเดช  ต.วิชิต อ. เมือง จ.ภูเก็ต 83000  
โทรศัพท์/โทรสาร 076-393458    Email: