homeaboutusprojectnewsdata


english

 
 
   

   
 
 

พังงาจัดงานส่งต่อของขวัญกลุ่มพึ่งตนเองรุ่นที่ ๒

พังงาจัดงานส่งต่อของขวัญกลุ่มพึ่งตนเองรุ่นที่ ๒ โครงการพัฒนาชายฝั่งจังหวัดพังงา-ภูเก็ต

   

   

นายสุรินทร์ เพชรสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายธนู แนบเนียร ผอ.องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับนายมาแอนดา เอน โลฮานี พร้อมทั้งคณะองค์กรไฮเฟอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ซึ่งได้จัดงานส่งต่อของขวัญโครงการพัฒนาชุมชนชายฝั่งพังงา – ภูเก็ตเพื่อการพึ่งตนเอง ณ.บริเวณสะพานบ้านบางพัฒน์ ต.บางเตย อ.เมือง จ.พังงา

ผอ.องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน กล่าวว่าโครงการพัฒนาชุมชนชายฝั่งพังงา – ภูเก็ตเพื่อการพึ่งตนเอง เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่เดือน มิ.ย.๒๕๕๒ สิ้นสุดโครงการ ปี ๒๕๕๖ รวมเวลา ๕ ปี สมาชิกกลุ่มพึ่งตนเองมี ๗ กลุ่ม รวมทั้งหมด ๖๗๕ ครอบครัว โครงการพัฒนาชุมชนชายฝั่งพังงา ภูเก็ตเพื่อการพึ่งตนเอง มุ่งเน้นการนำมาซึ่งคุณค่าของชุมชนและบุคคล และนำไปใช้ในการสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นกับชุมชน ส่งเสริมศักยภาพครอบครัวเป้าหมายให้สามารถกำหนดอนาคตของชุมชนเองได้ เกิดความมั่นคงด้านอาหารและด้านเศรษฐกิจเพื่อขจัดความยากจน สร้างเสริม เผยแพร่ เพื่อสร้างความตระหนักให้กับสาธารณะให้มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการ พัฒนาชุมชนยั่งยืนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม

ผอ.องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน กล่าวเพิ่มเติมว่า หลักการสำคัญของโครงการ คือ "การส่งต่อของขวัญ” สมาชิกที่อยู่ภายใต้โครงการมีพันธสัญญาที่จะต้องส่งต่อปัจจัยหรือของขวัญที่ ได้รับมาให้กับผู้อื่นทุกๆ ๑ ปี เพื่อมอบให้กับผู้อื่นได้รับโอกาสเหมือนกับที่ตนเองได้รับโอกาสนั้น การจัดงานครั้งนี้ครบ ๑ ปี ที่สมาชิกโครงการกลุ่มพึ่งตนเองจะต้อง "ให้” ปัจจัยที่ได้รับมากับสมาชิกกลุ่มพึ่งตนเองกลุ่มอื่น ปัจจัยหรือของขวัญที่ได้มอบไปแล้วคือ กองทุนข้าวสารของชุมชนในไร่ จ.พังงาและชุมชนแหลมหลา จ.ภูเก็ต และได้ร่วมฉลองความสำเร็จส่งต่อของขวัญ ๕ กลุ่ม คือ กลุ่มเลี้ยงเป็ดเทศบ้านท่าสนุก บ้านในหงบ และบ้านกลาง กลุ่มธุรกิจชุมชนน้ำมันมะพร้าว และธุรกิจชุมชนเครื่องแกงตำมือ นอกจากนั้น ทางโครงการมีกิจกรรมอื่นๆ ที่ส่งเสริมในการพัฒนาชุมชนแบบองค์ร่วม ทั้งเรื่องการพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม การตั้งเครือข่ายชุมชนชายฝั่ง การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนมีเป้าหมาย เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ทั้งนี้ในการดำเนินกิจกรรมโครงการ เพื่อมุ่งการประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและองค์กรภาคีต่างๆ ในการมีคณะกรรมการทำงานแบบบูรณาการ โดยมีผู้เข้าร่วมงานเป็นหน่วยงานภาครัฐและชาวบ้านเครือข่ายจาก ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด / ต.บางเตย อ.เมือง / บ้านในไร่ ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา / บ้านแหลมหลา ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่องค์การไฮเฟอร์จากต่างประเทศอีก ๘ ประเทศ คือ อินโดนีเซีย อินเดีย กัมพูชา เวียตนาม ฟิลิปปินส์ เนปาล สหรัฐอเมริกา และ จีน จำนวน ๔๐ คน เดินทางมาร่วมงานนี้ด้วย

(ข้อมูลจาก website สำนังงานจังหวัดพังงา วันที่ 11 พ.ค. 2554)

 
 
องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน (ARR) 24/28 หมู่ 1 ถนนศักดิเดช  ต.วิชิต อ. เมือง จ.ภูเก็ต 83000  
โทรศัพท์/โทรสาร 076-393458    Email: