homeaboutusprojectnewsdata


english

 
 
   

   
 
 

เครือข่ายป่าชายเลน 3 จังหวัดอ่าวพังงารวมใจรักษาป่าชายเลน

24 พฤษภาคม 2554

   

             เวลา 10.30 น. เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2554 ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 ร่วมกับศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 จ.ภูเก็ต และองค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามันจัดโครงการชุมชนชายฝั่ง รวมใจภักดิ์ รักษ์ป่าชายเลน ที่ศูนย์เรียนรู้เพื่อการจัดการทรัพยากร หมู่ที่3 บ้านท่าสนุก ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา โดยมีนายอ้าหมีด  คำนึงการ ผู้ใหญ่บ้านท่าสนุก ต.มะรุ่ย กล่าวรายงานและนายบำรุง  ผลทวี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ยกล่าวเปิดงานในครั้งนี้

            มีผู้เข้าร่วมโครงการจากส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 จ.ภูเก็ต  สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 19  20 21  22 และองค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน นอกจากนี้ยังมีผู้เข้าร่วมโครงการจากเครือข่ายป่าชายเลนจาก จ.กระบี่ พังงาและภูเก็ต จำนวนทั้งหมด 80 คน

            นายอ้าหมีด  คำนึงการ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ว่า “โครงการชุมชนชายฝั่ง รวมใจภักดิ์ รักษ์ป่าชายเลนเป็นโครงการที่สรร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ ชุมชนเครือข่ายและหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนองค์การเอกชนในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และจัดการป่าชายเลน และยังเป็นการจัดทำแปลงเรียนรู้สมุนไพรป่าชายเลนชุมชน”

            ต่อมาผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดร่วมปลูกป่าชายหาด และแบ่งเป็น 3 กลุ่ม เพื่อศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การจัดการทรัพยากรป่าชายเลนใน 3 พื้นที่ คือ พื้นที่แรกหมู่ที่ 6 บ้านกลาง พื้นที่ๆ สองหมู่ที่ 5 บ้านท่าไร่ ต.บางเตย อ.เมือง จ.พังงา และพื้นที่สุดท้าย หมู่ที่ 3 บ้านท่าสนุก ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา

            ในส่วนงานภาคกางคือเป็นการแสดงรองเง็งของชุมชนเครือข่ายป่าชายเลนและ การแสดงดนตรีเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและป่าชายเลน

   

 
 
องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน (ARR) 24/28 หมู่ 1 ถนนศักดิเดช  ต.วิชิต อ. เมือง จ.ภูเก็ต 83000  
โทรศัพท์/โทรสาร 076-393458    Email: