homeaboutusprojectnewsdata


english

 
 
   

   
 
 

ราชบุรีโฮลดิ้งและกรมป่าไม้ ตัดสินป่าชุมชนบ้านกลาง จ.พังงา คว้ารางวัลชนะเลิศป่าชุมชนตัวอย่างระดับประเทศ

3 ต.ค.54

กรุงเทพฯ-- 3 ต.ค.54 --อาซิแอม เบอร์สัน-มาร์สเตลเลอร์
ราชบุรีโฮลดิ้งและกรมป่าไม้ ตัดสินป่าชุมชนบ้านกลาง จ.พังงา  คว้ารางวัลชนะเลิศป่าชุมชนตัวอย่างระดับประเทศ  ผลจากชุมชนเข้มแข็งฟื้นฟูดูแลรักษาป่าด้วยแนวคิดป่ายั่งยืน ชุมชนได้ประโยชน์อย่างแท้จริง


            รางวัลป่าชุมชนดีเด่นระดับภาค 4 แห่ง จากป่าชุมชนบ้านป่ากล้วย อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน, ป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี, ป่าชุมชนบ้านดงกระแสน อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม, ป่าชุมชน อ่าวอ้ายยอ บ้านถ้ำตลอด อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

            รางวัลป่าชุมชนดีเด่นด้านเยาวชนคนรักษ์ป่า ได้แก่ ป่าชุมชนบ้านหนองผุก อ.เชียงกลาง จ.น่าน
กรมป่าไม้ และบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (ราชบุรีโฮลดิ้ง) ประกาศผลการตัดสินการประกวดป่าชุมชนตัวอย่างระดับประเทศ ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโครงการ คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2554 ประกอบด้วยรางวัลป่าชุมชนดีเด่นระดับประเทศ ถ้วยรางวัลพระราชทานฯ 1 รางวัล รางวัลป่าชุมชนดีเด่นระดับภาค 4 รางวัล รางวัลป่าชุมชนดีเด่นด้านเยาวชนคนรักษ์ป่า 1 รางวัล และรางวัลป่าชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดและรางวัลชมเชย 128 รางวัล รวมทั้งสิ้น 134 รางวัล พร้อมทั้งจัดพิธีมอบรางวัลแก่ป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ ระดับภาค และรางวัลดีเด่นเฉพาะด้านเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2554 ณ กรมป่าไม้

            รางวัลป่าชุมชนดีเด่นระดับประเทศ ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ ป่าชุมชนบ้านกลาง ตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดพังงา นอกจากถ้วยรางวัลพระราชทานฯ แล้วยังได้รับเงินกองทุนอนุรักษ์ป่าชุมชนจำนวน 200,000 บาท

            รางวัลป่าชุมชนดีเด่นระดับภาค จำนวน 4 รางวัล ภาคเหนือ ได้แก่ ป่าชุมชนบ้านป่ากล้วย ตำบลแม่สะเรียง อำเภอ แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาคกลางและตะวันออก ได้แก่ ป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ป่าชุมชนบ้านดงกระแสน ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม และภาคใต้ ได้แก่ป่าชุมชนอ่าวอ้ายยอ บ้านถ้ำตลอด ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ป่าชุมชนทั้ง 4 แห่งจะได้รับโล่
เกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเงินกองทุนอนุรักษ์ป่าชุมชนแห่งละ 100,000 บาท

           รางวัลป่าชุมชนดีเด่นด้านเยาวชนคนรักษ์ป่า ซึ่งเป็นรางวัลพิเศษในปีนี้ มุ่งเน้นป่าชุมชนที่ส่งเสริมบทบาทเยาวชนในการอนุรักษ์ป่าไม้ดีเด่น ได้แก่ ป่าชุมชนบ้านหนองผุก ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ซึ่งจะได้รับโล่รางวัลเกียรติยศจากปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเงินกองทุนอนุรักษ์ป่าชุมชนจำนวน 100,000 บาท

            รางวัลป่าชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด มีจำนวน 65 รางวัล ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากอธิบดีกรมป่าไม้ และเงินกองทุนอนุรักษ์ป่าชุมชนแห่งละ 25,000 บาท และรางวัลชมเชย จำนวน 63 รางวัล ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากอธิบดีกรมป่าไม้ และเงินกองทุนการอนุรักษ์ป่าชุมชนแห่งละ 10,000 บาท
นายสุวิทย์ รัตนมณี อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเผยว่า กรมป่าไม้ และบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ของประเทศร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ สำหรับผลตัดสิน “การประกวดป่าชุมชนตัวอย่าง” ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักของโครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” เพื่อเผยแพร่ผลงานของป่าชุมชนที่มีความโดดเด่นในการบริหารจัดการป่าที่ดีในลักษณะโดยชุมชนและเพื่อชุมชน ในปีนี้คณะกรรมการพิจารณาตัดสินได้คัดเลือกป่าชุมชนโดยมีป่าชุมชนที่ได้รับรางวัลจำนวน 134 แห่ง ประกอบด้วย ป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ 1 แห่ง ป่าชุมชนดีเด่นระดับภาค 4 แห่ง ป่าชุมชนดีเด่นด้านเยาวชนคนรักษ์ป่าอีก 1 แห่ง ป่าชุมชนตัวอย่างระดับจังหวัด รวม 65 แห่ง และป่าชุมชนระดับชมเชย รวม 63 แห่ง

            “ผมขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับป่าชุมชนที่ได้รับรางวัลทุกแห่ง โดยรางวัล “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” นอกจากจะเป็นเกียรติประวัติแก่ป่าชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ป่าชุมชนเหล่านี้ยังเป็นตัวอย่างที่ดีและเป็นกำลังใจสำคัญให้กับป่าชุมชนอื่นๆ ในการมุ่งมั่นและให้ความสำคัญในการดูแลรักษาป่าชุมชนอย่างต่อเนื่องต่อไป สำหรับป่าชุมชนบ้านกลาง จังหวัดพังงา ที่ได้รับรางวัลป่าชุมชนตัวอย่างระดับประเทศในปีนี้ เป็นป่าชุมชนที่มีการบริหารจัดการป่าชุมชนอย่างเข้มแข็งและพอเพียง ภายใต้ความร่วมมือของชุมชน ผู้นำทางศาสนา โรงเรียนและหน่วยงานท้องถิ่น ภายใต้หลักคำสอนทางศาสนาที่มุ่งเน้นในการให้ความรักและการให้เกียรติซึ่งกันและกันแม้จะมีความแตกต่างทางศาสนาและความคิด ส่วนรางวัลเยาวชนคนรักษ์ป่า เป็นรางวัลที่โครงการให้ความสำคัญกับการพัฒนาบทบาทของเยาวชนในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ป่าชุมชนเพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยกลุ่มเยาวชนคนรักษ์ป่าของป่าชุมชนบ้านหนองผุก จังหวัดน่าน มีความโดดเด่นในการบริหารจัดการกลุ่มอย่างเป็นระบบ และมีการดำเนินกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง จึงทำให้คณะกรรมการตัดสินให้ได้รับรางวัลดังกล่าว” อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าว

            นายนพพล มิลินทางกูร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนชั้นนำของประเทศ บริษัทฯ มีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่ร่วมขับเคลื่อนการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมของประเทศให้คงอยู่ ด้วยตระหนักว่า ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอนันต์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ำ แหล่งอาหาร แหล่งพลังงาน และทรัพยากรใช้สอยต่างๆ ที่สำคัญป่ายังเป็นแหล่งกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ดีที่สุด ดังนั้น บริษัทฯ จึงตั้งมั่นที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ป่าไม้โดยถือเป็นภารกิจด้าน ความรับผิดชอบต่อสังคมที่ต้องดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง และโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งของบริษัทฯ ที่ดำเนินการร่วมกับกรมป่าไม้ โดยผสมผสานแนวคิดป่าชุมชนกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดหลักของโครงการ และนำไปใช้ผลักดันชุมชนให้ขับเคลื่อนให้การดูแลรักษาฟื้นฟูป่าชุมชนเป็นระบบและประสบผลสำเร็จสูงสุด

            “เราจัดกิจกรรมการประกวดป่าชุมชนตัวอย่าง เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนแนวคิดป่าชุมชนให้ขยายวงกว้างออกไปสู่ชุมชนอื่นๆ ให้มากขึ้น เพราะกิจกรรมนี้เน้นการเชิดชูยกย่องชุมชนที่ได้เสียสละทุ่มเทดูแลรักษาป่าจนกลายเป็นอู่ข้าวอู่น้ำ ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้แก่คนในชุมชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่แบบพอเพียงและมีความสุข ขณะที่ป่าก็ดำรงอยู่อย่างยั่งยืน เราหวังอย่างยิ่งว่ารางวัลที่มอบนี้จะเป็นกำลังใจให้ท่านผู้นำป่าชุมชนและสมาชิก ยึดมั่นในอุดมการณ์รักษาป่าและยืนหยัดต่อสู้เพื่อให้ป่าไม้ของประเทศคงอยู่ต่อไปชั่วลูกชั่วหลาน ที่สำคัญยังทำให้ชุมชนอื่น ๆ และสังคมได้รับรู้ถึงความเสียสละของท่านเหล่านั้น และกระตุ้นให้สังคมเกิดจิตสำนึกรักและหวงแหนป่าไม้ ป่าชุมชนที่ได้รับรางวัลจะถูกนำไปต่อยอดเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และ บทเรียนจากการบริหารจัดการป่าชุมชนของตนเองแก่ป่าชุมชนแห่งอื่น ๆ ผ่านกิจกรรมการสัมมนาเครือข่ายผู้นำป่าชุมชน เพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ระหว่างป่าชุมชนและผสานความร่วมมือเป็นเครือข่ายดูแลรักษาป่าชุมชนที่เข้มแข็ง เพื่อให้อุดมการณ์และปณิธานการดูแลรักษาป่าชุมชนได้สืบสานต่อไป เรายังมีกิจกรรมค่ายเยาวชน กล้ายิ้ม ที่จะรวบรวมเยาวชนจากป่าชุมชนในภูมิภาคต่าง ๆ เข้ามาเสริมสร้างความแข็งแกร่งทั้งในแง่ความรู้ ประสบการณ์ และทัศนคติการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเป็นพลังของชุมชนในการปกป้องป่าไม้และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ พร้อมที่จะสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้ทุกชุมชนเดินหน้ารักษาป่าไม้ของประเทศให้คงอยู่ต่อไป” นายนพพล กล่าวสรุป

 
 
องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน (ARR) 24/28 หมู่ 1 ถนนศักดิเดช  ต.วิชิต อ. เมือง จ.ภูเก็ต 83000  
โทรศัพท์/โทรสาร 076-393458    Email: