homeaboutusprojectnewsdata


english

 
 
   

   
 
 
 

กรมทรัพย์ฯ สัมมนาเครือข่ายอนุรักษ์ย้ำต้องจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน

27 ส.ค.51

เมื่อวันที่ 27 ส.ค.51 เวลา 09.30 น.ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (จ.ภูเก็ต) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมกับองค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน จัดสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชนและชุมชนชายฝั่งในการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง ฝั่งอันดามัน ครั้งที่ 13  เรื่องแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ห้องประชุมสวนหลวง โรงแรมคาทีนา จ.ภูเก็ต ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้จัด 2 วัน โดยมีนายไพฑูล  แพนชัยภูมิ หัวหน้าศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (จ.ภูเก็ต) กล่าวรายงานและนายประวิม  วุฒิสินธุ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกล่าวเปิดงาน

                ผู้เข้าร่วมการสัมมนาส่วนใหญ่เป็นชาวประมงพื้นบ้านที่ร่วมตัวกันเป็นเครือข่ายการจัดการทรัพยากรจากภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรังและสตูล โดยให้ตัวแทนเครือข่ายจากทุกจังหวัดที่เข้าร่วมการสัมมนานำเสนอผลการดำเนินงานการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง ในรอบ 4 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งสรุปเป็นกลุ่มจัดการกรณีปัญหาดังนี้ 1.อันเนื่องมาจากอวนลาก อวนรุนลักลอบเข้ามาทำการประมงในเขตหวงห้าม จึงมีการผลักดันให้ขยายเขตชายฝั่งจาก 3,000 เมตรเป็น 5,400 เมตร 2.การจัดการกองทุนภายในชุมชนในรูปแบบของกลุ่มออมทรัพย์ ธนาคารปู เป็นต้น 3.การฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เช่น การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำปลาหรือลูกกุ้ง การปลูกป่าชายเลน  4.ปัญหาโครงการขนาดใหญ่ในพื้นที่ เช่น ท่าเทียบเรือสำราญในพื้นที่อ่าวฉลอง จ.ภูเก็ต หรือต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา หรือท่าเทียบเรือน้ำลึกที่ปากบารา จ.สตูล ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ทำลายทรัพยากรจำพวกหญ้าทะเล ปะการัง ที่อยู่ในชุมชน

                นายประวิม  วุฒิสินธุ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกล่าวถึงนโยบายการจัดการทรัพยากรชายฝั่งว่า ทางกรมทรัพย์ฯ เองมีแนวนโยบายที่จะจัดการทรัพยากรชายฝั่งและอยากให้ชาวประมงได้เข้าถึงทรัพยากรและช่วยกันรักษาทรัพยากรมีใช้ได้นานๆ

               

ในการสัมมนาวันที่สองเป็นการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็น ประเด็นแรกบทบาทการดำเนินงานของเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวัง และกระบวนการเชื่อมโยงเครือข่ายองค์กรชุมชนอันดามันและประเด็น ประเด็นที่สองการติดตามทิศทางการพัฒนาที่มีผลกระทบกับชุมชนชายฝั่งและนโยบาย การแก้ไขปัญหาการจัดการทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่งของหน่วยงานรัฐ และองค์กรพัฒนาเอกชน ภายหลังจากการนำเสนอแล้วจึงปิดการประชุม

 

   

 
 
องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน (ARR) 24/28 หมู่ 1 ถนนศักดิเดช  ต.วิชิต อ. เมือง จ.ภูเก็ต 83000  
โทรศัพท์/โทรสาร 076-393458    Email: