homeaboutusprojectnewsdata


english

 
 
   

   
 
 
 

ชาวบ้านทับยาง พังงาเฮ
กบร.ชี้ขาดเพิกถอนเอกสารสิทธินายทุนฮุบที่ต้องออกไป!

            กรณีชาวบ้านทับยาง ม.3 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา จำนวน 68 ราย ที่ถูกนายงิ้มต่าม  ลิ่มดุลย์ อ้างว่าครอบครองโฉนด จำนวน 2 แปลง ทั้งหมด 189 ไร่ และฟ้องขับไล่ออกจากพื้นที่ นับตั้งแต่ ปี 2548 เป็นต้นมา กลุ่มชาวบ้านทับยางได้ดำเนินเรียกร้องความเป็นธรรมและต้องการให้มีการพิสูจน์สิทธิโดยส่งหนังสือร้องเรียนและให้ข้อเท็จจริงไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่หน่วยงานราชการระดับจังหวัด เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด สำนักงานที่ดินจังหวัด ทสจ. หรือหน่วยงานระดับกรมและกระทรวงตลอดจนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

            ความคืบหน้ากรณีการแก้ไขปัญหาที่ดินบ้านทับยาง ในวันที่ 3 ก.ย.51 เวลา 08.30 น. ชาวบ้านทับยาง ม.3 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา พร้อมด้วยองค์กรเครือข่ายแก้ไขปัญหาที่ดิน จ.พังงา กว่า 300 คน เดินขบวนรณรงค์จากชุมชนบ้านทับยางมาถึงที่ว่าการอำเภอท้ายเหมือง ซึ่งเป็นที่ประชุม เพื่อเข้าร่วมประชุม เรื่องการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ  โดยมีคณะอนุกรรมการตรวจสอบการออกหนังสือแสดงสิทธิในเขตที่ดินของรัฐเป็นผู้พิจารณากรณีปัญหา คณะอนุกรรมการฯ ชุดนี้มี พล.อ.สุรินทร์ พิกุลทอง เป็นประธานและอนุกรรมการฯ ประกอบด้วย ตัวแทนจากหน่วยงานของรัฐ 1.กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  2.สำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.)  3.สำนักจัดการที่ดินของรัฐ กรมที่ดิน  4.กรมทรัพยากรธรรมชาติ 5.สิ่งแวดล้อมและสำนักแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในส่วนอนุกรรมการที่มาจากตัวแทนชาวบ้าน จำนวน 4 คน ประกอบด้วย 1.นางทัศนา นาเวศน์  2.หงวน  แซ่ตัน  3.น.ส.สิริกร เหล่าสกุล 4.นายนิพนธ์  ขำณรงค์ ทั้งนี้มีนายธีรยุทธ  เอี่ยมตระกูล รองผู้ว่าราชการ จ.พังงา เข้าร่วมประชุมในฐานะตัวแทนผู้ว่าราชการ จ.พังงาด้วย

            ผลการประชุมของคณะอนุกรรมการฯ สรุปว่า การออกโฉนดที่มีนายงิ้มต่าม  ลิ่มดุลย์ เป็นเจ้าของ จำนวน 2 แปลง ทั้งหมด 189 ไร่ ในพื้นที่บ้านทับยาง ม.3 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา เป็นการออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบ ทางคณะอนุกรรการฯ มีข้อเสนอไปยังคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.) เพื่อลงนามให้กรมที่ดินเพิกถอนโฉนดที่ออกโดยมิชอบในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่ง กบร. จะมีการประชุมในวันที่ 10 ก.ย.ที่จะถึงนี้

            นางทัศนา นาเวศน์  อนุกรรมการตรวจสอบการออกหนังสือแสดงสิทธิในเขตที่ดินของรัฐในส่วนของตัวแทนชุมชน กล่าวว่า “กรณีที่ กบร. พิสูจน์สิทธิกรณีปัญหาที่ดินบ้านทับยางแล้วชี้ว่านายทุนออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบและให้ทางกรมที่ดินดำเนินการเพิกถอนนั้น ถือว่าเป็นกรณีแรกของชุมชนที่ได้ดำเนินการร้องเรียน ต่อสู้ ด้วยตัวเอง”

            ต่อข้อซักถามของผู้สื่อข่าวเรื่องแนวโน้มการเพิกถอนเอกสารสิทธิโดยมิชอบในชุมชนอื่น นางทัศนากล่าวว่า “คิดว่ากรณีบ้านทับยางจะเป็นตัวอย่างให้กับหมู่บ้านอื่น เช่น บ้านทับตะวัน บ้านเกาะนก บ้านย่าหมี ที่เป็นกรณีการออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบทั้งสิ้น และในอนาคตถ้ามีการพิสูจน์สิทธิแล้วพบว่าเป็นการออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบก็น่าจะมีการเพิกถอนเอกสารสิทธินั้นด้วย”

            ในส่วนองค์กรเครือข่ายแก้ไขปัญหาที่ดิน จ.พังงา ได้ให้รายละเอียดกรณีปัญหาการบุกรุกที่ดินและการออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบ 4 พื้นที่  1.บ้านทับตะวัน  ม.5 ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า 2.บ้านทุ่งหว้า ม.3 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า 3.เกาะนก ห้วยไม้ไผ่ คลองเจริญ ม.2 ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง และ 4.เครือข่ายที่ดิน อ. คุระบุรี  พร้อมกันนี้องค์กรเครือข่ายฯ ได้ยื่นหนังสือถึงประธาน กบร. มีข้อเสนอ ดังนี้ 1.การแก้ปัญหาในพื้นที่ดังกล่าวต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน  ๙๐ วัน  2.ในระหว่างการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินในพื้นที่จังหวัดพังงาหยุดไล่รื้อ  จับกุม  คุมขัง  ดำเนินดคี  หรือตัดฟันพืชผลอาสินของชุมชน  3.ตรวจสอบพื้นที่ แนวเขตที่อยู่อาศัย  ที่ดินทำกินของชุมชนและกันแนวเขตพื้นที่ป่าสงวน  อุทยาน  ป่าชายเลน ฯลฯ  ออกมาให้ชัดเจน ระหว่างการตรวจสอบให้ชาวชุมชนมีสิทธิเข้าไปเก็บเกี่ยวผลอาสินและทำกิน อยู่อาศัยอย่างปกติสุข  4.ตรวจสอบ  เพิกถอน  เอกสารสิทธิที่ออกโดยมิชอบ  ตามมติตัดสินของคณะกรรมการติดตามการแก้ไขปัญหาสึนามิ  ชุดรองนายกรัฐมนตรี อ.ไพบูลย์  วัฒนศิริธรรม , กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ,  กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือคณะกรรมการคณะอื่นที่เกี่ยวข้อง  5.เปิดเผยข้อมูลแผนพัฒนา และ ชะลอ โครงการที่ดำเนินการในพื้นที่  ที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตชุมชน  เพื่อการมีส่วนร่วมและยกเลิกโครงการที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่วิถีชีวิตและชุมชนท้องถิ่น  และ 6.แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมระดับจังหวัดโดยมีตัวแทนองค์กรชุมชนที่ได้รับผลกระทบมีตัวแทนองค์กรที่เกี่ยวข้อง  เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ส่งข่าว   สุจารี  ไชยบุญ 

องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน
 
 
องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน (ARR) 24/28 หมู่ 1 ถนนศักดิเดช  ต.วิชิต อ. เมือง จ.ภูเก็ต 83000  
โทรศัพท์/โทรสาร 076-393458    Email: