homeaboutusprojectnewsdata


english

 
 
   

   
 
 
 

นักอนุรักษ์ยามูตามจี้จังหวัดไม่เอามารีน่า และต้องทำแผนแม่บทพัฒนาชายฝั่งภูเก็ต

ตามที่ชาวบ้านยามู หมู่ที่ 7 กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรอ่าวป่าคลอก ได้ยื่นหนังสือคัดค้านการอนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำท่าเทียบเรือมารีน่าและแก้ไขปัญหาทางสาธารณะประโยชน์ของ ชุมชนของบริษัท เดอะยามู จำกัด เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2550 เรื่อง ขอทราบรายละเอียดข้อเท็จจริงและชะลอการอนุญาตดำเนินการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือในพื้นที่อ่าวฉลองและบ้านยามู อ่าวป่าคลอก ที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ชายฝั่งทะเลและวิถีชุมชนชายฝั่ง และในวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 เรื่อง ขอคัดค้านโครงการท่าเทียบเรือมารีน่าแหลมยามูของบริษัทชาวต่างชาติ เดอะยามู จำกัด โดยนายเอียล์ ไมเคิล ซาร์ลส์ เฮนรี่ ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวกรณีปัญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชนยังไม่ได้รับทราบการแก้ไขปัญหา อีกทั้งการดำเนินการก่อสร้างหรือพัฒนาโครงการของบริษัท เดอะยามู จำกัด ยังคงดำเนินการไปอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดความไม่สงบสุขและขัดแย้งภายในชุมชน

สำหรับความคืบหน้ากรณีดังกล่าว วันที่ 3 ตุลาคม 2551  เมื่อเวลา 10.00 น. ตัวแทนชาวบ้านยามู หมู่ที่ 7 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต จำนวน 6 คน เดินทางไปศาลากลางจังหวัดภูเก็ตเพื่อยื่นหนังสือทวงถามความคืบหน้าจากผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ขอทราบการดำเนินการแก้ไขปัญหาทางสาธารณะประโยชน์และคัดค้านการอนุญาตก่อสร้างท่าเทียบเรือมารีน่าของบริษัท เดอะยามู จำกัด  และมีข้อเสนอว่าขอให้ทางจังหวัดภูเก็ตรีบดำเนินการวางแผนแม่บทในการส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลโดยเฉพาะ โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือมารีน่ากับกรมขนส่งทางน้ำพาณิชย์นาวีตามหลักวิชาการและมีส่วนร่วมกับประชาชนจังหวัดภูเก็ต และเมื่อทางจังหวัดภูเก็ตได้รับหนังสือฉบับนี้แล้วขอให้ชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 15 วัน ทางด้านนายนิรันดร์  กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตไม่อยู่จึงให้นายวรพจน์  รัฐสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตรับเรื่องแทน

นายธนะศักดิ์  ฤทธิ์รักษา ตันแทนชาวบ้านยามู กล่าวกับรองผู้ว่าฯ ที่รับเรื่องแทนว่า “ที่เดินทางมาวันนี้ทางชาวบ้านยามูขอทราบความก้าวหน้าในการดำเนินการแก้ไขปัญหาของจังหวัดภูเก็ต และจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการกระทำของบริษัทฯ ผู้นำทางการ และเจ้าหน้าที่รัฐส่วนหนึ่งได้โยงใยเกี่ยวข้องพยายามที่จะผลักดันโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือให้เกิดขึ้นให้ได้ อีกทั้งจงใจที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งภายในชุมชน ซึ่งในอนาคตอาจจะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ”

นายวรพจน์  รัฐสีมา รองผู้ว่าฯ กล่าวกับตัวแทนชาวบ้านยามูว่า “ทางจังหวัดจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย หากสิ่งก่อสร้างนั้นได้สร้างปัญหากับคนภูเก็ตก็จะพิจารณาก่อน” นายวรพจน์กล่าวทิ้งท้ายก่อนที่ตัวแทนเครือข่ายฯ จะแยกย้ายเดินทางกลับ

สุจารี  ไชยบุญ
ฝ่ายรณรงค์และเผยแพร่
องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน

 
 
องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน (ARR) 24/28 หมู่ 1 ถนนศักดิเดช  ต.วิชิต อ. เมือง จ.ภูเก็ต 83000  
โทรศัพท์/โทรสาร 076-393458    Email: