homeaboutusprojectnewsdata


english

 
 
   

   
 
 
 

คำประกาศคลองสน
จัดตั้ง กองทุนพิทักษ์สิทธิ์  “ อ่าวพังงา ”

ตามที่ชาวบ้านชุมชนบ้านย่าหมี  ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา เป็นองค์กรชุมชนที่เป็นสมาชิกของเครือข่ายประมงพื้นบ้านอ่าวพังงา สมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านภาคใต้  ได้ถูกบริษัท นาราชาจำกัด แจ้งความดำเนินคดี ในข้อหา “ ร่วมกันบุกรุก หรือเข้าไปทำการใดๆอันเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นโดยปกติสุข ร่วมกันลักทรัพย์ หรือรับของโจร (ต้นงวงช้าง)และทำให้เสียทรัพย์  ”

การกระทำดังกล่าวทำให้ชุมชนพี่น้องชาวบ้านย่าหมีและพื้นที่ใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำละเมิดสิทธิชุมชน เปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ป่าต้นน้ำโดยอ้างความเป็นเจ้าของตามเอกสารสิทธิ พวกเราชาวบ้านย่าหมีและพี่น้องพื้นที่ใกล้เคียงได้รับรู้โดยการบอกเล่าจากผู้เฒ่า บรรพบุรุษว่า “ ป่าบ้านเราเป็นป่าของหลวง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ เราไม่ควรไปบุกรุกทำลาย จะต้องเว้นไว้ให้เป็นสมบัติของส่วนรวม และการใช้สอยเพื่อการดำรงชีพของชาวบ้าน”  ซึ่งพวกเราได้ยึดถือคำบอกเล่าเหล่านี้มาโดยตลอด เพื่อความมั่นคงของพี่น้องในชุมชน และพื้นที่ใกล้เคียง

ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาการรวมของชาวบ้านเป็นองค์กรชุมชน ซึ่งเป็นภาคประชาชนกลุ่มหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการจัดการและปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ในระดับชุมชน ระดับจังหวัด ระดับอ่าวพังงา และระดับภาค  ซึ่งใช้ระยะเวลาพัฒนาการกระบวนการชุมชนร่วม 20 กว่าปี

สถานการณ์เหล่านี้ ไม่ได้เกิดขึ้นแค่เพียงที่นี่ ยังมีเหตุการณ์ บุกรุกทำลายสภาพป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและท้องทะเลอีกหลายพื้นที่ในบริเวณอ่าวพังงา เช่น การออกเอกสารสิทธิในพิ้นที่ป่าชายเลนบ้านกู้กู บ้านในไร่ การอนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ (สะพานท่าเทียบเรือมารีนา) บ้านยามู บ้านป่าคลอก เป็นต้น ภารกิจในการต่อสู้ปกป้องป่าต้นน้ำ ป่าสงวนแห่งชาติอันเป็นสมบัติของประเทศชาติ ของสาธารณะ ของส่วนรวม ของประชาชน จึงเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนร่วมกัน

เพื่อให้เกิดความชัดเจน และทวงคืนสมบัติของประเทศชาติ ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ พวกเราชาวย่าหมี และพี่น้องเครือข่ายในอ่าวพังงา จะต่อสู้ให้ถึงที่สุด พวกเราจึงใช้โอกาสในวันนี้ ประกาศ จัดตั้งกองทุนพิทักษ์สิทธิ “ อ่าวพังงา ”  เพื่อเป็นกองทุนในการต่อสู้และทวงคืนให้ป่ากลับมาเป็นของชุมชน ของพี่น้องอ่าวพังงาและของประเทศชาติดังเดิมให้จงได้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๑
ชุมชนบ้าย่าหมี
เครือข่ายชาวประมงพื้นบ้านอ่าวพังงา
สมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านภาคใต้

 
 
องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน (ARR) 24/28 หมู่ 1 ถนนศักดิเดช  ต.วิชิต อ. เมือง จ.ภูเก็ต 83000  
โทรศัพท์/โทรสาร 076-393458    Email: