homeaboutusprojectnewsdata


english

 
 
   

   
 
 
 

เสนอแผนงานจัดการบริหารทรัพยากรทะเล

หนังสือพิมพ์เสียงใต้   3 ก.พ. 2552

กรมทรัพยากรทางทะเล จับมือเครือข่าย 6 จว.อันดามัน เสนอแผนงาน บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามัน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและสร้างความร่วมมือแบบบูรณาการอย่างแท้จริง

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 2 ก.พ.นี้ ที่ห้องประชุมโรงแรมคาทีน่า อ.เมือง จ.ภูเก็ต นาย วุฒิชัย เจนการ ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเล (ทช.) ผู้แทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเล เป็นประธานการประชุมสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชนและชุมชนชายฝั่งในการจัดการทรัพยากรชายฝั่งอันดามัน ครั้งที่ 14 เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามัน ซึ่งศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (จ.ภูเก็ต) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับองค์กรความร่วมมือเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน ARR, มูลนิธิ SAN IUCN, มูลนิธิฮิล์ฟเวิร์ค ประเทศออสเตรีย และเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรชายฝั่งอันดามัน 6 จังหวัด กระบี่ ตรัง สตูล ระนอง พังงาและภูเก็ต จัดขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวนประมาณ 150 คน ตัวแทนภาคประชาชน ชุมชน ผู้นำ องค์กรพัฒนาเอกชน และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องใน พื้นที่ 6 จังหวัดอันดามัน ประกอบด้วย กลุ่มอาชีพท่องเที่ยว ประมง กลุ่มอนุรักษ์ ผู้ประกอบการ ประชาชนทั่วไป

นายไพทูล แพนชัยภูมิ หัวหน้าศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (จ.ภูเก็ต) กล่าวถึงการสัมมนาดังกล่าวฯ ว่า เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (จ.ภูเก็ต) ในการสร้างและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในด้านการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และจากความตกลงร่วมกันของภาคีเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อันดามัน เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคประชาชน เอกชน หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและองค์กรพัฒนาเอกชน ที่ทำงานด้านการจัดการและดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่ 6 จังหวัดอันดามัน ได้มีเวทีในพบปะ พูดคุย การประชุม ปรึกษา หารือ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ทรัพยากรในพื้นที่ นำเสนอผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในรอบ 4 เดือนที่ผ่านมา รวมถึงจัดทำแผนปฏิบัติงานที่จะดำเนินการใน 4 เดือนข้างหน้า ตลอดจนร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหาสร้างความร่วมมือแบบบูรณาการอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังสร้างความร่วมมือในด้านอื่นๆของเครือข่ายภาคีที่เกี่ยวข้องด้วย

นายวุฒิชัย เจนการ ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเล กล่าวว่า ความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีบทบาทสำคัญในด้านการดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่ต่างๆ ทั้ง 6 จังหวัดฝั่งทะเลอันดามัน จากที่ได้ติดตามการดำเนินงาน ตลอดจนกระบวนการความร่วมมือ และการต่อสู้เอาชนะปัญหา อุปสรรค ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในความร่วมมือร่วมใจกันจนเกิดความเข้มแข็งในการที่จะบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้เกิดความยั่งยืน เพราะลำพังเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างเดียวคงไม่สามารถดูแลรักษาแหล่งทรัพยากรได้เป็นผลสำเร็จ และเชื่อว่าการดูแลทรัพยากรธรรมชาติเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่จะรักษาไว้ให้ลูกหลานของพวกเราในอนาคต

ทางด้านนายวรรณเกียรติ ทับทิมแสง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน กล่าวว่า กรมทรัพยากรฯได้ผลิตงานวิจัยเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งขึ้นเพื่อเป็นฐานข้อมูลที่สำคัญ เป็นทุนในการนำไปใช้เสนอแนะความคิดด้านการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จากภาวะปัจจุบันที่สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเกิดวิกฤตขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันมีสาเหตุมาจากกลุ่มคนที่กระทำการบุกรุกทำลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดังนั้นชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงมีหน้าที่ในการนำเสนอข้อมูลผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากโครงการพัฒนาต่างๆ นอกจากนี้หากชุมชนได้เสนอความคิดเห็น แผนการดำเนินงาน และเป็นแผนที่สอดคล้องกับการดำเนินงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งก็พร้อมที่จะสนับสนุนการดำเนินงานต่างๆของชุมชนต่อไป

 
 
องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน (ARR) 24/28 หมู่ 1 ถนนศักดิเดช  ต.วิชิต อ. เมือง จ.ภูเก็ต 83000  
โทรศัพท์/โทรสาร 076-393458    Email: