homeaboutusprojectnewsdata


english

 
 
   

   
 
 
 

นักอนุรักษ์โวย อดีตผู้ว่าพังงาไม่บังคับใช้กฎหมาย 

มติชนออนไลน์ วันที่ 17 มิถุนายน 2552

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน นี้ ที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนชายฝั่งทะเลอันดามัน บ้านเกาะเคียม ต.
บางเตย อ.เมือง จ.พังงา ได้มีการประชุมของแก่นนำเครื่อข่ายชุมชนอนุรักษ์พื้นที่ชายฝั่งทะเล
อันดามันและนำกรณีศึกษานโยบายในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรทางทะเลและชาย
ฝั่ง โดยการประชุมในครั้งนี้ได้หยิบยกประเด็นที่ นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจำสำนัก
นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พังงา ตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรี และ ประเด็นที่ถูกวิจารณ์มากที่
สุดเรื่องหนึ่ง ก็คือ การปฎิบัติหน้าที่ของ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ปัจจุบัน เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด ภูเก็ต 

นายดนัย ดียา เครื่อข่ายองค์กรอนุรักษ์พื้นที่ทจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ขณะนี้
กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชนและเครื่อข่ายองค์กรอนุรักษ์ จ ภูเก็ต ชาวบ้านที่ได้รับความทุกข์ร้อนจากการ
ปฎิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ และกลุ่มที่เคลื่อนไหวต่อต้านการกระทำความความผิดต่อทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ผู้ว่าราชการจังหกวัดภูเก็ต ปฎิบัติสองมาตรา
ฐาน ตัวอย่างที่ถูกหยิบยกมาวิพากมากที่สุดก็คือ กรณีที่ เมื่อครั้งที่เป็นรองอธิบดีกรมที่ดิน วันที่25 
พฤษภาคม 2550 นายวิชัย ไพรสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้มีคำสั่งอธิบดีกรมที่ดินที่ 1539/2550 
สั่งเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ โฉนดที่ดินเลขที่ 62773 หน้าสำรวจ3788 ตำบลรัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต เนื้อที่
13 ไร่ 3 งาน 86.6 ตารางวา ซึ่งออกให้แก่นายประเสริฐ เสงี่ยมกูล ที๋เป็นพีชาย อดีต สส.พรรคประ
ชาธิปัตย์ จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2545 โดยอาศัยหลักฐาน ส.ค. 1 เลขที่ 52 ม. 5 ต.รัษฎา อ.
เมือง จ.ภูเก็ต ซึ่งในขณะนั้นก็มีนายประเสริฐ เป็นผู้ครอบครอง แต่เมื่อกรมที่ดินตั้งคณะกรรมการขึ้น
มาพิสูจน์ข้อเท้จจริงเนื่องจากมีเรื่องร้องเรียน ปรากฏว่า สค. 1 แปลงที่ 52 ได้นำไปออกเอกสารสิทธิ์
เป็นโฉนดที่ดิน เลขที่ 5782 หน้าสำรวจ 308 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต เต็มทั้ง สค. 1 แล้ว 
นายดนัย กล่าวอีกว่า คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงของกรมที่ดินยังระบุ อีกว่าที่ดินแปลงที่ออกโฉนดดั่งกล่าว อยู่ติดต่อคาบเกี่ยวกับป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขากมลา และ
เขตป่าไม้ถาวร โดยมิได้ดำเนินการพิสูจน์ที่ดินตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 43 ซึ่งอธิบดีกรมที่ดินในขณะ
นั้นได้มีคำสั่ง ที่ 3476/2549 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549 ตั้งกรรมการสอบสวนตามความในมาตรา 
61 แห่งประมวลกกหมายที่ดินแล้ว คณะกรรมการฯพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า โฉนดที่ดินเลขที่ 
62773 หน้าสำรวจ 3788ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต ได้ออกโดยไม่ชอบด้วยกฏหมายจริงจึงเห็นควร
เพิกถอนเอกสารสิทธิ์และ นายวิชัย ก็ได้ลงนามเพิกถอนเอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดินแปลงนี้ 
“หลังจากที่นายวิชัย มาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้พยายามเสนอโครงการต่างๆ ซึ่ง
เท่าที่ตามดูเป็นการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตก็จริงแต่โครงการที่จะเกิดก็ล้วนแต่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติทั้ง
สิ้นจากเหตุผลนี้เองนายวิชัย จึงถูกวิพากและก็ถูกหยิบประเด็นการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์มาหารือกันซึ่ง
บางคนชี้ว่าเมื่อมีการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์แล้วที่ดินนั้นๆก็กลับไปอยู่ในสภาพเดิมซึ่งที่ดินแปลงนี้เป็นป่า
มาก่อน ฉะนั้นนายวิชัย ควรจะใช้พื้นที่ดั่งกล่าวปลูกป่า มิฉะนั้นก็จะถูกวิจารณ์ ต่อไป ซึ่งเครื่อข่ายจะใช้
โอกาสที่เหมาะสมคลื่นไหวในเรื่องนี้เป็นระยะต่อไป”

นายวิสุทธิ์ ผู้ใหญ่บ้าน ม. 5 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต กล่าวว่า เคยทราบเรื่องว่ามีการเพิก
ถอนเอกสารสิทธิ์ของญาติ อดีต สส.จังหวัดภูเก็ต แต่ไม่ทราบว่าพื้นที่จริงอยู่อย่างไร ซึ่งเรื่องนี้ความ
เป็นจริงแล้ว กรมที่ดินควรจะมีหนังสื่อถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือแจ้งผู้นำท้องถิ่นให้ทราบอีก
ทางหนึ่งเพื่อที่จะได้เข้าไปช่วย

 
 
องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน (ARR) 24/28 หมู่ 1 ถนนศักดิเดช  ต.วิชิต อ. เมือง จ.ภูเก็ต 83000  
โทรศัพท์/โทรสาร 076-393458    Email: