homeaboutusprojectnewsdata


english

 
 
   

   
 
 
 

คดีเกาะยาว มารีน่า

                                ด้วยคณะกรรมการคดีพิเศษ ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ให้กรณีกลุ่มนายทุนได้ทำการบุกรุกที่ดินในอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา โดยการร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐในการออกเอกสารสิทธิทับที่ดินป่าสงวนแห่งชาติโดยมิชอบ และภายหลังจะมีการนำที่ดินบริเวณดังกล่าวไปพัฒนาในโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือมารีน่า เป็นคดีพิเศษที่ต้องดำเนินการสืบสวนสอบสวนตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๒) และได้รับเป็นคดีพิเศษที่ ๑๕๕/๒๕๔๙

                                บัดนี้ คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ทำการรวบรวมพยานหลักฐานเสร็จแล้วและมีความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น จนถึงอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษแล้วมีความเห็นดังนี้

                                ๑. เห็นควรสั่งฟ้อง นายบำรุง วงศ์ชุมพิศ , นายธวัช ตันติพิริยะกิจ , นายธรา ตันติพิริยะกิจ , นายประสิทธิ์ ตันติพิริยะกิจ ผู้ต้องหาที่ ๑ – ๔ ตามลำดับ ในความผิด ฐานยึดถือครอบครองทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ก่นสร้าง แผ้วถาง เผาป่าฯ หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ และได้กระทำเป็นเนื้อที่เกินกว่ายี่สิบห้าไร่ , เข้าไปยึดถือครอบครองป่าเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น โดยได้กระทำเป็นเนื้อที่เกินกว่ายี่สิบห้าไร่ , บุกรุกเข้าไปยึดถือ ครอบครองที่ดินของรัฐโดยมิได้มีสิทธิครอบครองหรือมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามความเห็นของคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ

                                และเห็นควรสั่งไม่ฟ้อง ผู้ต้องหาที่ ๑ - ๔ ในความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานในการกระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ , แจ้งให้เจ้าพนักงานผู้กระทำการตามหน้าที่จดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารราชการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำหรับใช้เป็นพยานหลักฐานโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน

เนื่องจากขาดอายุความ สิทธิการนำคดีอาญามาฟ้องระงับลงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๓๙ (๖) ตามความเห็นของคณะพนักงานสอบสวน

                                ๒.เห็นควรสั่งไม่ฟ้อง นายรังสี พิกุลผล ผู้ต้องหาที่ ๕ ในความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานในการกระทำผิดต้อตำแหน่งหน้าที่ , แจ้งให้เจ้าพนักงานผู้กระทำการตามหน้าที่จดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารราชการซึ่งมีวัตถุประสงค์สำหรับ ใช้เป็นพยานหลักฐานโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ยึดถือครอบครองทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ก่นสร้าง แผ้วถาง เผาป่าฯ หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ เข้าไปยึดถือครอบครองป่าเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น บุกรุกเข้าไปยึดถือ ครอบครองที่ดินของรัฐโดยมิได้มีสิทธิครอบครองหรือมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ แต่เนื่องจากคดีขาดอายุความ สิทธิการนำคดีอาญามาฟ้องระงับลงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๓๙ (๖) ตามความเห็นของคณะพนักงานสอบสวน

                                ๓.เห็นสมควรสั่งไม่ฟ้อง นายธีร ฉัตรสุวรรณ , นายเลียง พงษ์อรุณ (เสียชีวิต) , นายอุเทน เกิดสมบัติ (เสียชีวิต) และนายสมบูรณ์ นาคตรีทศ (เสียชีวิต) ผู้ต้องหาที่ ๖ ,๗ , ๘ และ ๙ ตามลำดับในความผิดฐาน เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือ โดยทุจริต เพื่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้หนึ่งผู้ใด เนื่องจากคดีขาดอายุความ และ ผู้ต้องหาเสียชีวิตสิทธิการนำคดีอาญามาฟ้องระงับลงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๓๙ (๑) (๖) ตามความเห็นของคณะพนักงานสอบสวน

 
 
องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน (ARR) 24/28 หมู่ 1 ถนนศักดิเดช  ต.วิชิต อ. เมือง จ.ภูเก็ต 83000  
โทรศัพท์/โทรสาร 076-393458    Email: