homeaboutusprojectnewsdata


english

 
 
   

   
 
 
 

ประมงภูเก็ตชวนเสวนาฟื้นอ่าวป่าคลอก-ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

6 ส.ค.52

เมื่อวันที่ 6 ส.ค.52 สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ตร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคลอกและศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต ร่วมกันจัดงานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหามหาราชินีและการเสวนาเรื่องการฟื้นฟูสัตว์น้ำในพื้นที่ป่าคลอกให้ยั่งยืนได้อย่างไร ที่บริเวณชายฝั่งทะเลหน้าโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต มีเด็กนักเรียนจากโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ ชาวบ้านในละแลกใกล้เคียงและผู้สนใจ รวม 150 คน

            เวลา 09.30 น. ได้มีการเสวนาเรื่องการฟื้นฟูสัตว์น้ำในพื้นที่ป่าคลอกให้ยั่งยืนได้อย่างไรก่อน จึงปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในภายหลัง ผู้เข้าร่วมการเสวนาประกอบด้วย นายสุนันท์ ศิริมากุล ประมงจังหวัดภูเก็ต  นายวรรณเกียรติ  ทับทิมแสง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลย  นายมนตรี  พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์  นายอธิพงษ์  คงนาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคลอก  นายสุทา  ประทีป ณ ถลาง ประธานกลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์อ่าวฉลอง  นายสนิท  มาสเสมอ ประธานกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติบ้านป่าคลอก และนายรอชาด  ท่อทิพย์  กำนันตำบลป่าคลอก ดำเนินรายการโดย นายธนู  แนบเนียร ผู้ประสานงานองค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน

            ต่อมาเวลา 10.45 น. นายตรี  อัครเดชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณงานเสวนาและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และนายสุนันท์  ศิริมากุล ประมงจังหวัดภูเก็ตเป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดกิจกรรมในวันนี้ 1.เพื่อเป็นการปฏิบัติกิจกรรมอันเป็นกุศลธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชินีนาถ  2.เพื่อเป็นการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากกระราชดำริ 3.เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึก และคระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำและการใช้ประโยชน์จากสัตว์น้ำอย่างถูกต้อง 4.เพื่อเป็นการประสานความรัก สามัคคีของกลุ่มบุคคลทั้งภาครัฐและเอกชน ในการร่วมดำเนินกิจกรรมอันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

            สัตว์น้ำที่ปล่อย แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ งบประมาณตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พันธุ์กุ้งกุลาดำ จำนวน 1,800,000 ตัว  พันธุ์ปูดำ จำนวน  600 ก.ก.  พันธุ์ปลากะพงขาว จำนวน  20,000  ตัว  พันธุ์ปลากะรัง  จำนวน 3,000  ตัว  และได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ตเป็นพันธุ์กุ้งแชบ๊วย จำนวน 1,000,000 ตัว
 
 
องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน (ARR) 24/28 หมู่ 1 ถนนศักดิเดช  ต.วิชิต อ. เมือง จ.ภูเก็ต 83000  
โทรศัพท์/โทรสาร 076-393458    Email: