homeaboutusprojectnewsdata


english

 
 
   

   
 
 
 

พ่อเมืองภูเก็ตอัดเสือกระดาษ

หนังสือพิมพ์เสียงใต้   19 ส.ค. 2552

หวั่นผลกระทบสิ่งแวดล้อมเมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 18 ส.ค. ที่ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัด ภูเก็ต นายวิชัย ไพรสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

บริเวณจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 4/2552 เพื่อพิจารณาการจัดทำรายงานของบริษัท ที่ปรึกษาในการขออนุญาตก่อสร้างโครงการต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่กฎหมายกำหนดให้มีการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ในการประชุมครั้งนี้ได้แจ้งให้ทราบถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต และแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2552-วันที่ 8 มิถุนายน 2555

นอกจากนี้ยังได้มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการที่มีการขอเปลี่ยนแปลงชื่อและบริษัทผู้ดำเนินโครงการ ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ การแก้ไขผังโครงการ การรับรองรายงานการประชุมของคณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 18 พ.ค.2552 จำนวน 35 โครงการ และรับรองรายงานการประชุมตามหนังสือที่ ภก 0013.2/1150 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2552 ซึ่งมีโครงการเสนอขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด 3 โครงการ มีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน 8 โครงการ มีมติเห็นชอบ 5 โครงการ และไม่เห็นชอบ 3 โครงการ รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น จำนวน 24 โครงการ เห็นชอบทั้งหมด รวมทั้งยังได้มีการพิจารณากรณีที่จังหวัดภูเก็ตได้รับรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครง การด้านที่อยู่อาศัยและบริการชุมชน ใน  ระ หว่างวันที่ 31 มีนาคม-วันที่ 26 มิถุนายน 2552 จำนวน 39 โครงการ ต่อมาได้มีผู้ขอถอนรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมจำนวน 2 โครงการ โดยผลการประชุมพิจารณากลั่นกรองรายงานฯในคราวการประชุมเมื่อ   วันที่ 15 กรกฎาคม 2552 มีมติเห็นชอบรายงานในเบื้องต้น จำนวน 22 โครงการ และมีมติเห็นชอบรายงานฯ โดยมีเงื่อนไข จำนวน 13 โครงการและมีมติไม่เห็นชอบจำนวน 2 โครงการ

ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตยังสั่งขอชะลอการพิจารณาให้ความเห็นชอบโครง การโรงแรม ทัช เอ็กโซติก้า รีสอร์ท แอนด์สปา ซึ่งตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 บ้านเกาะโหลน  ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต ของบริษัททัช เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด แม้ว่าจะมีการเสนอเพื่อให้เห็นชอบเนื่องจากมีการดำเนินการต่างๆ ครบตามขั้นตอน โดยขอไปดูในรายละเอียดและพูดคุยกับนักวิชาการของสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ซึ่งได้เสนอหนังสือยืนยันเห็นชอบในมาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อทรัพยากรชายฝั่งทะเล แบบมีเงื่อนไข เนื่องจากโครงการดังกล่าวสร้างอยู่บนเกาะ ซึ่งผลกระทบที่จะเกิดกับทรัพยากรทางทะเลมาจากการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

อย่างไรก็ตามนายวิชัยได้กล่าวให้นโยบายกับคณะกรรมการฯ ว่า การจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมานั้นได้มีการกำหนดอำนาจและหน้าที่อย่างชัดเจน เพราะฉะนั้นต้องทำหน้าที่ในการพิจารณารายละเอียดของโครงการที่นำเสนอมาให้รอบคอบ หากไม่แน่นอนก็จะต้องมีการตรวจสอบให้ชัดเจน เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมาภายหลัง เพราะการที่จะแก้ไขโดยเฉพาะเมื่อมีการก่อสร้างแล้วเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก

 
 
องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน (ARR) 24/28 หมู่ 1 ถนนศักดิเดช  ต.วิชิต อ. เมือง จ.ภูเก็ต 83000  
โทรศัพท์/โทรสาร 076-393458    Email: