homeaboutusprojectnewsdata


english

 
 
   

   
 
 
 

จดหมายเปิดผนึก

๙ เดือนที่ไร้ผลงาน: ถึงเวลาเปลี่ยนแปลงรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

12 กันยายน 2552

เรียน  ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

            ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นฐานทรัพยากรที่สำคัญสำหรับการดำรงชีวิตของมนุษย์ รัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรี มีนโยบายที่ดีในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนฐานการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน

            ระยะเวลา ๙ เดือนที่รัฐบาลบริหารประเทศมาจนถึงปัจจุบัน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่มีผลงานใดที่อาจกล่าวได้ว่าดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล  ในทางตรงกันข้ามรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กลับดำเนินนโยบายที่ขัดแย้ง และเป็นอุปสรรคกับรัฐบาลหลายประการ    อาทิเช่น การออกคำสั่งให้ดำเนินการจับกุมดำเนินคดี และรื้อถอนอาสินของราษฎรในชุมชนท้องถิ่นซึ่งที่ดินทำกินซ้อนทับกับที่ดินในพื้นที่ป่าตามกฎหมายป่าไม้ ขณะที่รัฐบาลกำลังดำเนินการแก้ไขปัญหาตามนโยบายโฉนดชุมชน     

            หรือกรณีการจัดตั้งองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็นโครงการที่มีผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ อันเป็นหน้าที่โดยตรงของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่กระทรวงหลักที่ดำเนินงานกลับเป็นกระทรวงอุตสาหกรรม โดยที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ซึ่งดำเนินการเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่อง และได้จัดทำ ร่าง พ.ร.บ.องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ พ.ศ. .... แล้วเสร็จมาปีกว่ากลับวางเฉยต่อเรื่องดังกล่าว

หรือการใช้ฐานะของรัฐมนตรีเจ้ากระทรวง ที่มีเหนือคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ซึ่งปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธาน เพื่อใช้เงินกองทุนมากกว่า ๒,๐๐๐ ล้านบาทว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาจัดทำแผนที่ป่า ทั้งที่เป็นงานประจำที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีข้อมูลเดิมและดำเนินการจัดปรับเป็นปกติอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณดำเนินการมากถึง ๒,๐๐๐ ล้านบาท

            นอกจากนี้การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำแหน่งสูงในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา ไม่ได้สะท้อนให้เห็นว่า เป็นการโยกย้ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน หรือเพื่อการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลทำให้ข้าราชการที่มีความตั้งใจมุ่งมั่นทำงาน ขาดพลังกำลังใจในการทำงาน

กรณีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งเป็นกรมที่มีแนวทางการทำงานที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน และการสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีการเปลี่ยนแปลงอธิบดีถึง ๓ คนในระยะ ๖ เดือน ทำให้นโยบายและการทำงานขาดความต่อเนื่อง อธิบดีที่กำลังได้รับการแต่งตั้งใหม่แทนที่จะเป็นผู้มีความรู้ความสามารถหรือมีประสบการณ์ในงานด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลับเลือกแต่งตั้งข้าราชการจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  

ข้าราชการในกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหลายท่านเป็นบุคคลกรที่มีความรู้ความสามารถด้าน ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นที่ประจักษ์  มีผลงานทางวิชาการเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ กลับไม่ได้รับการพิจารณาให้รับผิดชอบงานที่ตนเองมีความรู้ความสามารถ

ภาวะความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งภาวะโลกร้อน เป็นปัญหาสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหา  แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลับไม่สามารถนำพากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สามารถทำงานเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาได้  นอกจากนี้ได้สร้างความถดถอยต่อการทำงานจากการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการที่ไม่เหมาะสม

ระยะเวลา ๙ เดือนเพียงพอที่จะสร้างผลงาน  จึงถึงเวลาแล้วที่นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้นำรัฐบาล และได้ชื่อว่า มีความมุ่งมั่นทำงานเพื่อประเทศชาติ จะได้ทบทวนการทำงาน รวมทั้งบุคคลที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และจัดปรับให้บุคคลที่มีความมุ่งมั่นในการทำงานมาเป็นผู้รับผิดชอบงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ขอแสดงความนับถือ

 

เครือข่ายชาวประมงพื้นบ้านอ่าวพังงา

เครือข่ายองค์กรชุมชนชายฝั่งจังหวัดภูเก็ต – พังงา

เครือข่ายองค์กรชุมชนชายฝั่งพังงาตอนบน-ระนองตอนล่าง

เครือข่ายอ่าวกะเปอร์จังหวัดระนอง

สมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านภาคใต้

เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งภาคใต้

เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเลอ่าวไทย

สมาคมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพิทักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด

เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งภาคตะวันออก

องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน ( ARR )

คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคใต้ ( กป.อพช.ใต้ )

 
 
องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน (ARR) 24/28 หมู่ 1 ถนนศักดิเดช  ต.วิชิต อ. เมือง จ.ภูเก็ต 83000  
โทรศัพท์/โทรสาร 076-393458    Email: