homeaboutusprojectnewsdata


english

 
 
   

   
 
 
โครงการเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มเกษตรกรปลูกพืชไร้ดินจังหวัดพังงา

หลักการทั่วไป       โครงการเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มเกษตรกรปลูกพืชไร้ดินจังหวัดพังงา  เป็นอีกหนึ่งโครงการความช่วยเหลือกลุ่มชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติสึนามิในพื้นที่จังหวัดพังงา  เพื่อสร้างกิจกรรมกลุ่มชาวบ้านให้เข้มแข็ง โดยการเสริมสร้างศักยภาพจากการรวมกลุ่มผลิตผักไร้ดิน (Hydroponics)  โดยดำเนินการบริหารจัดการร่วมกันในชุมชน โดยร่วมดำเนินการตั้งแต่การผลิต  การจัดการกองทุนหมุนเวียน   การสำรวจตลาด  การขยายตลาด สำรวจรายรับรายจ่ายระดับครัวเรือนและการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรอย่างใกล้ชิด  โครงการเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มเกษตรกรปลูกพืชไร้ดินจังหวัดพังงาได้เริ่มดำเนินการในเดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2549 มีกิจกรรมหลักตามแนวทางโครงการคือ

  1. การให้ความช่วยเหลือในการจัดตั้งกลุ่มผู้ผลิตผักทั้งกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย โดยร่วมกำหนดกฎระเบียบของกลุ่ม สมาชิก และการจัดการโครงสร้าง รวมถึงการจัดการประชุมกลุ่มย่อย  และกลุ่มใหญ่ทุกเดือน
  2. การให้ความช่วยเหลือในการจัดตั้งและการจัดการกลไกบริหารกองทุนหมุนเวียนของกลุ่ม รวมถึงการเปิดบัญชีธนาคาร แนะนำการจัดเก็บระเบียบข้อมูล  กำหนดกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการใช้ประโยชน์ต่อเนื่องของกองทุน
  3. การวางแผนและดำเนินกิจกรรมร่วมกันของกลุ่ม เช่นการจัดหาวัสดุทำสารอาหาร การผลิต การกระจาย และจำหน่ายสารอาหารแก่สมาชิกกลุ่ม
  4. การกำหนดและขยายตลาดผักไร้ดินที่กลุ่มผลิตขึ้น ในเขตจังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ต
  5. การติดตาม  ทบทวนกิจกรรมและการดำเนินของกลุ่มเป็นระยะ พร้อมทั้งให้คำแนะนำ และให้การช่วยเหลือ รายงานประเด็นสำคัญ และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆตลอดระยะเวลาโครงการ
  6. กลุ่มสมาชิกในโครงการดำเนินการส่งรายงานทุก 2 เดือน  โดยแสดงกิจกรรมที่ทำไป ผลที่เกิดขึ้นในระดับพื้นที่
  7. การดำเนินการสำรวจตลาดและวิเคราะห์ศักยภาพอย่างมีส่วนร่วม
  8. การดำเนินการสำรวจรายรับ รายจ่ายระดับครัวเรือนของกลุ่มสมาชิก
  9. การฝึกอบรมให้กับกลุ่มสมาชิกทั้ง 80 ราย ในเรื่องการจัดการกลุ่ม  การบริหารและการดำเนินงานกองทุนหมุนเวียน และการตลาด   การเพิ่มมูลค่าและกลไกการผลิตผลิตภัณฑ์
  10. การจัดทัศนศึกษางานกลุ่มที่ประสบผลสำเร็จ

จากข้อมูลขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ Food and Agriculture     Organization of the United Nations (FAO)   สำนักงานประจำภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ประเทศไทย   มีรายชื่อกลุ่มสมาชิกประสบภัยสึนามิที่ได้รับการช่วยเหลือปัจจัยการผลิตปลูกพืชไร้ดิน   ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มเกษตรกรปลูกพืชไร้ดิน จ.พังงา   จำนวน 80 ราย แบ่งออกเป็น 4  ตำบล     2  อำเภอ  มีรายละเอีดดังนี้

เขตพื้นที่  ต.ลำแก่น  อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 
บ้านห้วยช้อง         หมู่ 1       มีเกษตรกรได้รับการช่วยเหลือ         6              ราย
บ้านวังเคียงคู่        หมู่ 1       มีเกษตรกรได้รับการช่วยเหลือ         20           ราย
บ้านลำแก่น            หมู่ 3       มีเกษตรกรได้รับการช่วยเหลือ         7              ราย
บ้านท่าดินแดง       หมู่ 4       มีเกษตรกรได้รับการช่วยเหลือ         14           ราย
บ้านดอนจันทร์      หมู่ 6       มีเกษตรกรได้รับการช่วยเหลือ         2              ราย
โรงเรียนบ้านลำแก่นจำนวน                                                         4             หลัง

เขตพื้นที่ตำบลท้ายเหมือง   อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 
บ้านหินลาด          หมู่ 6      มีเกษตรกรได้รับการช่วยเหลือ          5              ราย

เขตพื้นที่ตำบลนาเตย  อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา  
บ้านในไร่             หมู่ 7       มีเกษตรกรได้รับการช่วยเหลือ         11           ราย
โรงเรียนบ้านในไร่จำนวน                                                            1           หลัง

เขตพื้นที่ตำบลบางนายสี  อ.ตะกัวป่า จ.พังงา 
บ้านพรุเตียว         หมู่ 7       มีเกษตรกรได้รับการช่วยเหลือ            9           ราย

 
 
องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน (ARR) 24/28 หมู่ 1 ถนนศักดิเดช  ต.วิชิต อ. เมือง จ.ภูเก็ต 83000  
โทรศัพท์/โทรสาร 076-393458    Email: