homeaboutusprojectnewsdata


english

 
 
   

   
 
 

ขอบเขตพื้นที่ดำเนินงาน

ภูเก็ต–พังงาและบางกิจกรรมในพื้นที่กระบี่–ระนอง–ตรัง–สตูล  
การดำเนินงานได้จัดแบ่งพื้นที่การทำงานออกเป็น   2  ประเภท  คือ

พื้นที่หลัก  หมายถึง  พื้นที่หลัก  หมายถึง  พื้นที่ที่มีการลงไปดำเนินงานอย่างเข้มข้น ประกอบด้วย จังหวัดภูเก็ต 4 หมู่บ้าน  พังงา 5 หมู่บ้าน  ประกอบด้วย

 1. จังหวัดภูเก็ต 
  1. บ้านป่าคลอก  ตำบลป่าคลอก  อำเภอถลาง  จังหวัดภูเก็ต
  2. บ้านยามู  ตำบลป่าคลอก  อำเภอถลาง  จังหวัดภูเก็ต
  3. บ้านท่าฉัตรไชย( แหลมหลา -  หินลูกเดียว)  ตำบลไม้ขาว  อำเภอถลาง  จังหวัดภูเก็ต
  4. บ้านบางคณฑีบน - ล่าง  ตำบลราไวย์  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต
 2. จังหวัดพังงา
  1. บ้านท่าสนุก  ตำบลมะรุ่ย  อำเภอทับปุด  จังหวัดพังงา
  2. บ้านบางพัฒน์  ตำบลบางเตย  อำเภอเมือง  จังหวัดพังงา
  3. บ้านเกาะไม้ไผ่  ตำบลเกาะปันหยี  อำเภอเมือง  จังหวัดพังงา
  4. บ้านย่าหมี  ตำบลเกาะยาวใหญ่  อำเภอเกาะยาว  จังหวัดพังงา
  5. บ้านในไร่ – บ่อดาน  ตำบลนาเตย  อำเภอท้ายเหมือง  จังหวัดพังงา 

พื้นที่เครือข่าย  หมายถึง  พื้นที่ที่มีการดำเนินงานในบางประเด็น เช่นการติดตามกองทุนหมุนเวียนเครื่องมือประมง ประกอบด้วย จังหวัดภูเก็ต 6 หมู่บ้าน  พังงา 14 หมู่บ้าน  กระบี่ 5 หมู่บ้าน  ระนอง 4 หมู่บ้าน  ตรัง 4 หมู่บ้าน และสตูล 4 หมู่บ้าน  ประกอบด้วย

1. จังหวัดภูเก็ต

 1. บ้านบางโรง  ตำบลป่าคลอก  อำเภอถลาง  จังหวัดภูเก็ต
 2. บ้านห้าแยก ( ท่าเรือ )  ตำบลฉลอง  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต
 3. บ้านปากบาง  -  ราไวย์  ตำบลราไวย์  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต
 4. บ้านบ่อแร่  -  คลองมุดง  ตำบลวิชิต  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต
 5. บ้านในยาง  ตำบลสาคู  อำเภอถลาง  จังหวัดภูเก็ต  ติดตามเฉพาะกองทุนหมุนเวียนเครื่องมือประมง
 6. บ้านลายัน  ตำบลเชิงทะเล  อำเภอถลาง  จังหวัดภูเก็ต  ติดตามเฉพาะกองทุนหมุนเวียนเครื่องมือประมง

2. จังหวัดพังงา

 1. บ้านโคกไคร  ตำบลมะรุ่ย  อำเภทับปุด  จังหวัดพังา
 2. บ้านย่านสะบ้า  ตำบลคลองเคียน  อำเภอตะกั่วทุ่ง  จังหวัดพังงา
 3. บ้านเกาะเคี่ยม - ท่าไร่  ตำบลบางเตย  อำเภอเมือง  จังหวัดพังงา
 4. บ้านกลาง  ตำบลบางเตย  อำเภอเมือง  จังหวัดพังงา
 5. บ้านใต้  ตำบลบางเตย  อำเภอเมือง  จังหวัดพังงา
 6. บ้านท่าค่าย  ตำบลเกาะยาวน้อย  อำเภอเกาะยาว  จังหวัดพังงา
 7. บ้านริมเล-แหลมไทร  ตำบลเกาะยาวน้อย  อำเภอเกาะยาว  จังหวัดพังงา
 8. บ้านแหลมยาง-ท่ามาเนาะห์  ตำบลเกาะยาวน้อย  อำเภอเกาะยาว  จังหวัดพังงา
 9. บ้านช่องหลาด  ตำบลเกาะยาวใหญ่  อำเภอเกาะยาว  จังหวัดพังงา
 10. บ้านท่าเรือ  ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว  จังหวัดพังงา
 11. บ้านคลองดินเหนียว- แหลมล้าน  ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว  จังหวัดพังงา
 12. บ้านน้ำเค็ม  ตำบลบางม่วง  อำเภอตะกั่วป่า  จังหวัดพังงา  ติดตามเฉพาะกองทุนหมุนเวียนเครื่องมือประมง
 13. บ้านบางติบ  ตำบลบางวัน  อำเภอคุระบุรี  จังหวัดพังงา
 14. บ้านปากจก  -  ธารคีรินทร์  ตำบลคุระ  อำเภอคุระบุรี  จังหวัดพังงา

3. จังหวัดกระบี่  ติดตามเฉพาะกองทุนหมุนเวียนเครื่องมือประมง

 1. บ้านปากหรา  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่
 2. บ้านไหนหนัง  ตำบลเขาคราม  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่
 3. บ้านเกาะปู  ตำบลเกาะศรีบอยา  อำเภอเหนือคลอง  จังหวัดกระบี่
 4. บ้านหัวแหลม  ตำบลเกาะลันตาใหญ่  อำเภอเกาะลันตา  จังหวัดกระบี่
 5. บ้านหัวหิน  ตำบลเกาะลันตาน้อย  อำเภอเกาะลันตา  จังหวัดกระบี่

4. จังหวัดระนอง  ติดตามเฉพาะกองทุนหมุนเวียนเครื่องมือประมง

 1. บ้านท่าฉาง  ตำบลหงาว  อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง
 2. หาดทรายดำ  ตำบลหงาว  อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง
 3. บ้านบางกล้วย  ตำบลนาคา  กิ่งอำเภอสุขสำราญ  จังหวัดระนอง
 4. บ้านสุขสำราญ  ตำบลกำพวน  กิ่งอำเภอสุขสำราญ  จังหวัดระนอง

5. จังหวัดตรัง  ติดตามเฉพาะกองทุนหมุนเวียนเครื่องมือประมง

 1. บ้านเกาะสุกร  ตำบลเกาะสุกร  อำเภอปะเหลี่ยน  จังหวัดตรัง
 2. บ้านตาเสะ   ตำบล  อำเภอหาดสำราญ  จังหวัดตรัง
 3. บ้านน้ำราบ  ตำบล    อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง
 4. บ้านแหลมไทร  ตำบลเขาไม้แก้ว  อำเภอสิเกา  จังหวัดตรัง

6. จังหวัดสตูล

 1. บ้านตันหยงอุมา  ตำบลเกาะสาหร่าย   อำเภอเมือง  จังหวัดสตูล
 2. บ้านหัวหิน  ตำบลละงู    อำเภอละงู   จังหวัดสตูล
 3. บ้านท่ามาลัย  ตำบลปากน้ำ    อำเภอละงู   จังหวัดสตูล
 4. บ้านบ่อเจ็ดลูก  ตำบลปากน้ำ    อำเภอละงู   จังหวัดสตูล
 
 
องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน (ARR) 24/28 หมู่ 1 ถนนศักดิเดช  ต.วิชิต อ. เมือง จ.ภูเก็ต 83000  
โทรศัพท์/โทรสาร 076-393458    Email: