homeaboutusprojectnewsdata


english

 
 
   

   
 
 

เป้าหมายหลักขององค์การ

เสริมสร้างองค์กรชาวบ้านทั้งในระดับเครือข่ายและชุมชนให้มีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง

วัตถุประสงค์ขององค์การ

 1. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็งขององค์กรชาวประมงพื้นบ้าน
 2. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมอาชีพประมงพื้นบ้านให้เป็นอาชีพที่ยั่งยืน
 3. เพื่อการจัดการทรัพยากรชายฝั่งที่เหมาะสมขององค์กรชาวประมงพื้นบ้าน

โครงสร้างภายในองค์การ

โครงสร้างการดำเนินงานองค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูธรรมชาติอันดามัน  ประกอบด้วย 5 ส่วนสำคัญคือ  

 1. การพัฒนาองค์กรชาวบ้านในระดับชุมชนและเครือข่าย
 2. การสนับสนุนการพึ่งตนเองขององค์กรชาวบ้าน โดยดำเนินงานในรูปของการ ส่งเสริมกองทุนชุมชนและธุรกิจชุมชนในรูปแบบต่างๆ
 3. การจัดการทรัพยากรชายฝั่ง โดยเฉพาะป่าชายเลนและเขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์น้ำ
 4. การพัฒนาสตรีและเยาวชน โดยดำเนินงานการสนับสนุนสตรีและ เยาวชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
 5. การรณรงค์เผยแพร่โดยการศึกษาข้อมูลชุมชน และทรัพยากรเพื่อการเผยแพร่ทั้งในชุมชนและสาธารณชน

 

องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูธรรมชาติอันดามัน  เป็นสมาชิกของเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน ที่ทำงานกับชาวประมงพื้นบ้านภาคใต้ ทั้งหมด 5 องค์กร ทำงานอยู่ประมาณ 200 หมู่บ้านประมงทั่วภาคใต้ องค์กรเหล่านี้จะมีการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน การรณรงค์ ปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันสม่ำเสมอกว่า 10 ปี  ในส่วนของมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทยฯ มีการดำเนินโครงการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำและชายฝั่งทะเลในภาคใต้ จะมีส่วนร่วมในการดำเนินการองค์การด้วย โดยเป็นหนึ่งในองค์กรเอกชนที่เป็น คณะกรรมการบริหารงานองค์การ  นอกจากนี้โครงการยังมีการประสานงานร่วมกับ กลุ่มประชาคมเมืองต่างๆของทุกจังหวัดในการดำเนินกิจกรรม ร่วมผลักดันงานพัฒนาสังคมต่างๆ

วิสัยทัศน์

 1. เสริมสร้างองค์กรชุมชนชายฝั่ง  ให้เกิดความเข้มแข็งมีประสิทธิภาพและอำนาจต่อรองในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพึ่งพาตนเอง  อย่างมั่น  สมดุลและคงยั่งยืน
 2. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ  องค์กรพัฒนาเอกชนและสาธารณชน  ในการดำเนินงานและสนับสนุนองค์กรชุมชนชายฝั่ง

พันธกิจ / แนวทางการทำงาน

 1. การเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนและเครือข่ายอ่าวพังงาให้มีประสิทธิภาพและอำนาจต่อรอง ในการพัฒนาที่ยั่งยืน
 2. การสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนชายฝั่งในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรมตอบสนองต่อเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนสู่สากล
 3. การติดตาม  พัฒนาและรณรงค์นโยบายสาธารณะที่ก่อให้เกิดความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและองค์กรชุมชน
 4. การณรงค์เผยแพร่และเสริมสร้างจิตสำนึกให้คนในชุมชนและสาธารณะ
 5. การสร้างการมีส่วนร่วมของภาครัฐ  เอกชน  องค์กรพัฒนาเอกชนและองกรค์ชุมชนชายฝั่ง
 
 
องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน (ARR) 24/28 หมู่ 1 ถนนศักดิเดช  ต.วิชิต อ. เมือง จ.ภูเก็ต 83000  
โทรศัพท์/โทรสาร 076-393458    Email: