homeaboutusprojectnewsdata


english

 
 
   

     
 
 

โครงการนำร่องการจัดการและฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งจังหวัดปัตตานี

บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โครงการ Wetlands Pattanee

1. งานเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรชาวประมงพื้นบ้าน และพันธมิตรในท้องถิ่น
2. งานสนับสนุนรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรประมงและพื้นที่ชุ่มน้ำต่างๆ(Wetlands)ในระดับพื้นที่
3. งานรณรงค์เพื่อให้ภาครัฐฯและสาธารณชน มีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรประมง และพื้นที่ชุ่มน้ำต่างๆ (Wetlands) ในพื้นที่
4. รวบรวมข้อมูล สังเคราะห์เป็นงานวิจัยเชิงปฏิบัติการเฉพาะพื้นที่ หรือเป็นกรณีตัวอย่าง
5. บริหารจัดการแผนปฏิบัติการในระดับพื้นที่

ผู้รับผิดชอบ
องค์กรหลัก        
:   ชมรมชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดปัตตานี
องค์กรสนับสนุน
:    สมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านภาคใต้
:    เครือข่ายองค์กรเอกชนด้านประมงพื้นบ้านภาคใต้
:    โครงการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและชายฝั่งทะเล มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณ พืชแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
:    เครือข่ายนักวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 
 
องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน (ARR) 24/28 หมู่ 1 ถนนศักดิเดช  ต.วิชิต อ. เมือง จ.ภูเก็ต 83000  
โทรศัพท์/โทรสาร 076-393458    Email: